MAREK, V. Viniční majer v Jaroslavicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Vojta Marek ve své práci vychází z tradičního prvku valené klenby, kterou ve výrazné horizontále doplňuje stávající nosnou linií lomové stěny. Monumentální osmiosé průčelí v hloubce dále rytmizuje a ve výsledném lidském měřítku pokračuje do navazujících prostor výroby a ubytování. Silné vertikální členění výsledné platformy tak v kontextu okolní krajiny může evokovat půvab a mnohovrstevnatost dějů výškově dělené scény barokního divadla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Tvůrčí s nezbytnou mírou sebereflexe
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Stříteský, Pavel

Citlivý výběr místa podpořený zdařilým urbanistickým a hmotovým řešením objektu vinařství s krásnou vnější formou. Propracované průčelí domu jednoduše sceluje různé funkce. Nedořešenost vnitřních prostor (zejména v ubytovací části) poněkud znehodnocuje celkový dojem. Hlavní přednosti návrhu vyvažují dílčí nedostatky, které by zřejmě byly odhaleny a odstraněny v dalším vývoji projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor pracuje v kontextu širšího rámce krajiny řešeného území. Umístění objektu i jeho forma citlivě navazuje na terén. Doplňuje vinařskou krajinu o nový antropogenní zásah, který svému okolí nekonkuruje ale naopak ho doplňuje. Sebevědomé a přitom pokorné horizontální průčelí doslova povznáší své okolí. Objekt vytváří nové veřejné prostranství v krajině a sám se s ním propojuje. Na druhou stranu místění objektu v úžlabí svahu však bude jistě náročné na řešení odvodnění celého svahu a zakládání objektu.
Provozní řešení B Spojením všech funkcí do jednoho objemu pokračuje autor ve velkorysém pojetí návrhu. Jednopodlažní řešení umožňuje ideální propojení všech prostor. Daní za tento "luxus" je neměnná úroveň podlahy i stropu všech místností, která neumožňuje ekonomické využití obestavěného prostoru. Prostorná chodba v ubytovací části by uvítala detailnější řešení. Některé pokoje bez přímého denního osvětlení mohou působit klaustrofobicky.
Technicko konstrukční řešení C Umístění objektu pod zemí bude náročné zejména na hydroizolační obálku objektu. Využití pěnoskla a vodostavebního betonu se v tomto případě jeví jako opodstatněné. Otázkou je, zda by tato investice byla pro investora únosná (odhadovaná investice ve výši 25 mil. CZK je nereálně nízká). Podobně problematické by bylo odvodnění vodorovné střechy objektu s otvory pro atria a světlíky. Naopak odvážné podloubí v průčelí působí staticky propracovaně a reálně.
Architektonické řešení A Efektní a bezpochyby krásná vnější forma objektu je preferována na úkor vnitřních prostor. Velkorysé rozvržení komunikačních prostor je v kontrastu s chybějícími prostorami zázemí a stísněných prostro pro ubytování. Hlavní degustační místnost by měla být lépe zdokumentována.
Formální úroveň B Autorovi je vlastní jednotný a kultivovaný grafický projev, kterým prezentuje svoji práci. Detaily skladeb jsou graficky nepřehledné. Textové části obsahují občasné chyby a působí rušivě.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 94359