KOLLMANN, M. Určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů s využitím impulsové excitační techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševeček, Oldřich

Předložená práce měla za cíl analyzovat praktickou použitelnost impulsové excitační metody pro určování makroskopických elastických charakteristik vysoce porézních materiálů, pro které není tato zkouška v příslušné normě definována a ani primárně určena. Práce, kromě detailnějšího seznámení se s problematikou uvedené zkoušky a provedení související rešerše, obnášela vytvoření parametrického 3D modelu pěnové struktury v SW Ansys, na kterém byl následně celý problém studován. Pro tyto účely si musel student osvojit programování v jazyce APDL v uvedeném SW, čehož se zhostil na výbornou. Student pracoval po celou dobu samostatně, pravidelně konzultoval postup prací s vedoucím a splnil všechny zadané cíle práce. S jeho přístupem jsem byl tedy celkově spokojený. Lehce bych vytknul pouze místy slabší stylizaci textu či formulaci některých závěrů plynoucích ze získaných výsledků. I přes tento fakt však tato práce nijak zásadně neutrpěla na kvalitě a svůj účel beze zbytku naplnila. Hodnotím ji tedy výslednou známkou „A“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lošák, Petr

Bakalářská práce se zabývá určováním elastických charakteristik u vysoce porézních materiálů nedestruktivní metodou, konkrétně pomocí impulsové excitační techniky. V bakalářské práci jsou kromě nedestruktivních metod popsané i destruktivní metody a shrnuté jejich výhody a nevýhody. Poměrné podrobně je popsán princip impulzní excitační techniky. Dále je v práci popsána tvorba modelu v programu ANSYS, na kterém je pomocí vlastních frekvencí a dalších výpočtů ověřeno stanovení modulu pružnosti. Toto je provedeno jednak pro model z homogenního, tak i porézního materiálu. Zajímavá je analýza porozity na přesnost určení modulu pružnosti pomocí impulsové excitační techniky. Obsahově je práce na vysoké úrovni, ale celkový dojem kazí přítomnost pravopisných chyb, hlavně použití i/y (např.: Z obrázku 3.9 vyplívá…). Také po slohové stránce má práce drobné nedostatky, zejména z dlouhých souvětí je občas náročné pochopit význam. V některých odstavcích se objevuje posunuté číslování obrázků vůči odkazům v textu. Student udělal mnoho práce, ale výsledku jsou často prezentovány v tabulkách. Přehlednější a názornější by bylo znázornění v grafu. Všechny cíle zadání jsou splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132146