BÍLEK, O. Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fohlerová, Zdenka

Posudek vedoucího BP je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Svoboda, Ondřej

Student Ondřej Bílek se ve své práci věnuje transfekci napěťově citlivého sensoru membránového napětí ASAP1 pomocí magnetických nanočástic. Téma je vzhledem ke stále se rozšiřujícímu využití magnetických nanočástic velmi aktuální. Student sestavil poměrně rozsáhlou literární rešerši na syntézu magnetických nanočástic a jejich strukturu. Tato část práce je dostatečně obsáhlá a srozumitelná, uvítal bych zde pouze tabulkové srovnání velikosti a vlastností nanočástic syntetizovaných jednotlivými metodami. Dále se student věnuje přehledu transfekčních metod. U chemických metod mi chybí bližší zastavení se u metody využívající polyethylenemin. I když jej student využívá v práci pro kontrolní transfekci, k jejímu popisu je věnováno pouze shrnutí o podobnosti s DEAE-dextranem. Za rozšíření by také stála kapitola popisující transfekci pomocí magnetických nanočástic, jelikož se jedná o hlavní cíl práce. I když se práce zaměřuje primárně na nanočástice, uvítal bych v práci alespoň krátký odstavec popisující transfekovaný napěťový sensor. Student jej pouze zmiňuje v seznamu použitého materiálu, avšak bližší informace už neuvádí. Diskuzi výsledků lze nalézt některé nepřesné formulace či vynechaná slova – např. strana 37 v poslední větě pravděpodobně student mluví o změně morfologie buněk, ne magnetických nanočástic. V diskuzi postrádám bližší popis vlivu různého množství buněk na efektivitu transfekce a vliv nanočástic na morfologii buněk, jejíž změna je patrná z přiložených snímků. Po formální stránce vykazuje práce jisté nedostatky. Celkově je formátování odlišné od požadavků UBMI, které měli všichni studenti dostupný. Obrázky 3, 4, 5, 6 jsou ze dvou stran ohraničeny rámcem, z dalších dvou nikoliv. Některé obrázky nejsou v textu vůbec citovány. Rovněž by bylo vhodné obsáhnout do práce pro lepší orientaci seznam zkratek (v současnosti je nutné zkratky dohledávat v práci, některé nejsou vysvětleny vůbec). V kapitole 3.1. se opakují čísla kapitol. V seznamu literatury se objevují zdroje, které není příliš vhodné citovat. I přes drobné výtky, považuji zadání práce za splněné, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B/85B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84335