MUKATOVA, D. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Autorka práce průběžně a včas konzultovala tvorbu. Kontrola práce nevykazuje žádné podezřelé části. Práce je primárně zaměřena na vytvoření nové vnitropodnikové směrnice týkající se dlouhodobého majetku. Tuto oblast pokrývá v obsahu, který je legislativně stanoven a veškerou problematiku postihuje. Podle mého názoru je směrnice použitelná v praxi. Nedostatky práce spatřuji především v nesplnění dílčích cílů, které si autorka sama stanovila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Autorka pomocí provedené finanční analýzy zhodnotila majetek společnosti. Na základě toho blíže zkoumala problematiku dlouhodobého majetku. V dílčích cílech si autorka stanovila za cíl "vyhodnocení stávajících vnitropodnikových směrnic", v analytické části kromě podrobné analýzy dlouhodobého majetku řeší částečně fluktuaci zaměstnanců a finanční analýzu ukazatelů aktivity. Jiné směrnice neřeší.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup práce odpovídá standardům, stejně jako metody, které autorka použila při vytvoření své bakalářské práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Analýzu společnosti autorka provedla správně, částečné nedostatky spatřuji v chybějící analýze změn v majetku. Konstatování typu "položka X se změnila o XY Kč" nepovažuji za interpretaci výsledků.
Praktická využitelnost výsledků C Navrhované vytvoření směrnice naplňuje legislativní povinnosti účetních jednotek. Z možností, které jsou společnostem svěřeny jednoznačně vybírá vždy jednu variantu. Oblast dlouhodobého majetku směrnice postihuje správně.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce má logickou strukturu, kde je identifikován problém a je vytvořen návrh na jeho zlepšení. Jazyková úroveň a použitá terminologie je na přiměřené úrovni. Jako negativum spatřuji variabilitu ve fontech použitého písma.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Autorka používá primárně jen knižní publikace. Jejich množství není nikterak velké.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Malinka, Jakub

V bakalářské práci se objevují určité nepřesnosti, které neodpovídají na aktuální stav, jejich vliv však považuji za nevýznamný pro účely bakalářské práce. Autorka práce se rozešla ve svým stanovených a splněných cílech, respektive jejich splnění bylo pouze částečné. Analýza společnosti byla provedena správným způsobem, avšak vzhledem k obsahu práce, by bylo vhodné využít detailnější analýzu dlouhodobého majetku. Navrhovanou směrnici považuji za dostatečnou a oceňuji i návrh konkrétních formulářů zabývající se vyřazením inventurou majetku aj. Jako pozitivní dále vnímám i konkrétní způsoby zaúčtování včetně analytických účtů hlavní knihy. V navrhované směrnici bych ocenil větší rozlišení dlouhodobého hmotného majetku nikoliv jen na kategorie dopravní prostředky, IT technika a ostatní. Práci celkově doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 143252