VRBA, V. Projektové řízení procesu nabídky na automatizované řešení skladu ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Zpracování práce bylo po celou dobu druhého ročníku magisterského studia průběžně konzultováno s vedoucí DP. Podněty a připomínky také byly konzultovány s pracovníky vybraného podniku a rychle zpracovány do dalších kroků k naplnění cílů práce. Dostupných teoretických materiálů pro tuto oblast projektového řízení do nabídky skladové technologie je malá a proto je nutné ocenit odvahu autora pro zpracování zadání práce v této oblasti v nabídkovém řízení při jednání se zákazníkem. Při vlastní obhajobě by bylo vhodné, aby byl zodpovězen následující dotaz a to: Pro motivační systém projektového týmu je navržen systém KPI+CSF. Jaký postup byste navrhl pro jednotlivé členy týmu při zabezpečení práce s navazujícími odděleními pro úspěšnost realizace projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cilem DP bylo kriticky zhodnotit dosavadní způsob PM ( projektový management) a navrhnout jeho inovace. Práce má standardní strukturu, dost teoretických podkladů i obsáhlé literární prameny. U obrázků... od obr. 36, tab 11 chybí zdroj. Předložené návrhy na zlepšení jsou tři a jsou poměrně rozsáhlé. Změny v rámci procesu akcentují především sběr dat od zákazníka a z toho pramenícího nejasného zadání. Toto považuje oponent za základní předpoklad stanovení CÍLE projektu, a je to tedy zjištění poněkud jednoduché. Oba další návrhy jistě zlepší průběh projektu. Podmínky realizace jsou uvedeny, ale některé jsou rovněž velice " naivní" na př. respektování zájmových skupin, nebo dodržení PDCA! Cíl DP byl splněn a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139713