PANÁČKOVÁ, M. Staro - nové městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

V průběhu práce studentka projevovala určitý stupeň pokory, vycházející zřejmě z uvědomění si závažnosti zadaného tématu, složitosti procesu hledání výsledného konceptu a specifických podmínek řešeného prostoru. Bylo by vhodné věnovat více pozornosti fázování jednotlivých částí práce a celkovému časovému limitu, aby mohla být detailněji propracována výsledná grafická adjustace, která koncepční záměr prodává. Výsledný efekt je tak oslabený určitou schematičností grafického projevu. Je ovšem třeba říci, že autorka se nakonec ujala tématu osobitým a svérázným způsobem. Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářský projekt. Otázky a náměty: 1. dotaz se týká nových prvků saunového světa. Popište základní představu o struktuře a především umístění technického a technologického zázemí. Je zřejmě situováno v suterénu, ale příslušný výkres chybí. 2. jak bude řešen přístup do tohoto zázemí s ohledem na budoucí potřebu výměny technologických zařízení ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 82 svědomitý, samostatný
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Autorka předkládá jednu z možných variant přístupu k obnově funkcionalistické památky a v zásadě upřednostňuje rehabilitaci a opětovné maximální vyznění základních architektonických hodnot řešeného objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C a) areál Zbrojovky – autorka přináší na první pohled možná překvapivý, nicméně zajímavý a výrazný koncept zástavby území. V prostorovém a objemovém konceptu pracuje s dynamikou a jistou hravostí, ve výsledku nabízející atraktivní městské prostředí. Dopravní napojení vnitřních uliček struktury je poněkud nejasné. b) areál lázní – způsob řešení areál vcelku logicky začleňuje do struktury širšího území. Stejně jako řada dalších uvažuje s přeřešením dopravního propojení v ulici Šámalova. Pro snadnější orientaci by bylo vhodné v situacích uvádět názvy ulic. U situace urbanistického řešení areálu Zbrojovky a u situace řešeného areálu lázní jsou jinak zakresleny orientace světových stran.
Provozní řešení C zakreslení půdorysů jednotlivých podlaží vykazuje určité nepřesnosti. Půdorys nazvaný 2.NP je ve skutečnosti půdorysem 1.NP. Půdorys 2.NP chybí, nejde proto vysledovat logické návaznosti jednotlivých provozů. Není jasné, kde je hlavní vstup do celé budovy, zda z ulice nebo z vnitřního areálu.
Technicko konstrukční řešení C konstrukční schema je poněkud anonymní, bylo by vhodné definovat zobrazené prvky legendou, popisky, barevným rozlišením a pod. V konstrukčním řezu objektem jsou označeny stejným prvkem “A” různé skladby stropů a podlah. Navíc není zřejmé, kudy je veden řez a tudíž jestli je například podlahový povrch “kamenný koberec” zamýšlen také do posilovny a podobně.
Architektonické řešení B z výkresu s pohledy na objekt zimních lázní je patrné, že autorka zachovává a oživuje výrazné funkcionalistické pojetí objektu. Na druhé straně poměrně výrazně vstupuje do prostředí s novotvary, kterými zaplňuje prakticky celý prostor nádvoří zimních lázní. V předloženém elaborátu je pouze jedna vizualizace, chybí více prostorových zákresů, které by tento razantní vstup do prostoru vysvětlily a obhájily.
Formální úroveň C i přes určité drobné nepřesnosti je projekt vypracován na dobré úrovni odpovídající standardu závěrečné práce. Zpracování obsažených vizualizací je poněkud schematické.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 102865