URBÁNKOVÁ, A. Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce splnila cíle, autorka projevila schopnost vymezit problém, vybrat a použít adekvátní metody. navrhla postup expanze na vybraný trh, včetn ekonomickéo zhodnocení. 1. Do jaké míry firma bude akceptovat vaše návrhy? Která opatření bude realizovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metody a zvolený postup je vyhovující.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka projevila schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky mají potenciál v oblasti aplikace. Autorka navrhla a vyhodnotila dvě možnosti, které navrhla firmě.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je strukturovaná, uspořádaná, má všechny požadované formální náležitosti. Jazyková a odborná úroveń je vyhovující.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Príce s informačními zdroji a citace jsou na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Cílem práce byl návrh expanze vybraného podniku na slovenský trh. Cíl považuji za splněný s připomínkami uvedenými dále. Autorka zpracovala poměrně rozsáhlou analýzu doplněnou o výzkum preferencí mezi zákazníky. Jednotlivé dílčí analýzy jsou okomentované a jsou z nich vyvozeny závěry. Celkově jsou analýzy shrnuty ve SWOT analýze. V tomto bodě mám několik připomínek - mezi silnými stránkami jsou uvedeny receptury produktů. Toto je ale něco, co samotná firma nemůže jakkoliv ovlivnit a je to závislé na dodavatelích. Mezi příležitostmi je uvedena nízká konkurence v Bratislavě a okolí - v tomto bodě není zřejmé, z čeho to plyne. Detailní analýzu konkurence a jejích aktivit na trhu jsem v práci neobjevil. Návrhy pak navazují na závěry z analýz. Autorka pracuje se dvěma variantami vstupu - založení vlastní pobočky v SR a variantou využití franšízových licencí. Nedává ale jasné doporučení, kterou variantu preferuje a není pak úplně zřejmé, pro kterou z těchto variant jsou zpracovány marketingové plány uvedené v návrzích. V rámci ekonomického zhodnocení varianty odděleny jsou. Práce je na odpovídající odborné i formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 143017