MIŠELNICKÝ, L. Motory na alternativní paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Přes všechny formální nedostatky (autor minimálně cituje použitou literaturu), které nejsou na závadu obsahobě dobrého spisu, má práce všechny náležitosti pro její úspěšné obhájení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalář pan Lukáš Mišelnický splnil všechny body zadání. Jeho práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni, po formální stránce má však řadu nedostatků (zejména kvalita některých obrázků a citace).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26382