BAYER, A. Vliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

Práce se zabývá chováním polymerních roztoků lineárních kaučuků modifikovaných přítomností nanočástic. Celkový rozsah práce odpovídá požadavkům na DP, nicméně kvalita provedení experimentů i jejich interpretace zaostávají za možnostmi diplomanta. Přestože diplomant zpracoval základní leteraturu zabývající se reologií roztoků flexibilních molekul relativně dobře, získanou znalost nepromítl dostatečně do zpracování výsledků a jejich interpretace. Práce je proto hodně popisná, přestože obsahuje některá data, jejichž lepší interpretace by mohla vést k zajímavým závěrům. Práce není zpracována příliš pečlivě a zahrnuje velké množství drobných nepřesností a překlepů. Už na titulní straně je chybně uveden rok 2015 místo skutečného roku obhajoby - 2016.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chamradová, Ivana

Diplomová práce Bc. Adama Bayera předkládá ucelenou studii vlivu nanočástic na polymerní řetězce elastomerů (SEBS a SBR) v roztoku cyklohexanu charakterizovanou především rozsáhlou reologickou studii a podpořenou metodou dynamického rozptylu světla (DLS). Práce je sepsána na 57 stranách z toho zhruba 30 % zaujímá literární rešerše (35 citací), začínající stručným popisem elastomerů (kaučuků) a plniva a přechází k popisu metod, které jsou využity v práci. Student připravil velké množství vzorků, které byly z důvodů velké časové náročnosti měřeny pouze jednou a uvedl je v přehledných tabulkách na začátku experimentální práce. Výsledky jsou dokumentovány především graficky, místy je interpretace bohužel nejednoznačná v důsledku chybějících odkazů na čísla grafů, ve kterých je popisovaná skutečnost zobrazena, což zapříčiňuje následné dohledávání popsaného jevu. Velmi oceňuji zavedení Ostwaldovy-de Waelovy rovnice, popisující odchylku od newtonovského chování kapalin, výpočet koeficientu n, koeficient tekutosti K a jejich grafické znázornění, které značně dopomůže k pochopení studovaného reologického chování. Z formálních nedostatků bych uvedla především nedodržení typografických pravidel (spojky/numerické hodnoty na konci řádků, „tučné“ popisky grafů, názvy grafů, ohraničené grafy, absence horních/dolních indexů), které bohužel kazí celkový dojem práce. Některá anglická slova se nedají překládat doslovně, jmenovitě „past na rozpouštědlo“ z anglického „solvent trap“ je nutné nahradit poněkud dlouhým, ale správným spojením slov „víčko/krytka zabraňující odpařování rozpouštědla“. Závěr práce je formulován výstižně a shrnuje podstatné výstupy práce. S ohledem na splnění všech cílů práce, ale i menšího množství nedostatků navrhuji celkovou známkou „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 88268