KORBEL, F. Tensory a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Doupovec, Miroslav

Předložená práce je věnována tensorovému počtu. Student zde podal přehled základních pojmů a výsledků a uvedl rovněž některé aplikace tensorů v mechanice a v diferenciální geometrii. Po matematické stránce se jedná o poměrně obtížnou tématiku, která se zpravidla přednáší v pokročilých kurzech magisterského studia odborné matematiky nebo studentům doktorského studia. Práce má logickou strukturu uceleného matematického textu a je psána bez zbytečných překlepů a chyb. Za klad považuji velkou pečlivost a dobrý styl vyjadřování. Autor prokázal schopnost samostatné práce s odbornou literaturou. Jeho pracovní morálka byla velmi dobrá. Závěrem konstatuji, že Filip Korbel splnil zadání bakalářské práce a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tomáš, Jiří

Předložená práce se zabývá tensory formou přehledu základních vlastností a operací, přičemž větší část práce je věnována algebraickým vlastnostem a operacím (kapitola 2 a 3). Geometrickému hledisku ve smyslu teorie tensorových polí se práce věnuje v kapitole 4, kde se autor zabývá tensory (tensorovými poli) na varietách. Kromě toho jsou uvedeny i aplikace - 1. základní forma plochy a tensor setrvačnosti (konec kapitoly 3). Práce je psána na velmi dobré úrovni, v logické posloupnosti výkladu, přehledně a srozumitelně bez chyb a přepisů. Autorovi bych ale vytkl fakt, že kromě 4. kapitoly mohlo být o dost více prostoru věnováno tensorovým polím a diferenciální geometrii. Mimo jiné operacím derivování, velmi důležitým jak v geometrii, tak ve spoustě důležitých aplikací v mechanice a ostatních fyzikálních disciplínách. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 93154