BOUCHAL, T. Konstrukční návrh jednoúčelového stroje pro kontrolní a měřicí stanici pro kabeláže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Předmětná DP obsahuje konstrukční návrh poloautomatického jednoúčelového stroje (JÚS) pro kontrolní a měřící stanici kabeláží. Kabeláž je tvořena z několika navzájem složených dílů, tvořící celkový kabelový svazek. Hlavním požadavkem na konstrukci zcela nového JÚS byla možnost měřit a kontrolovat sedm různých druhů kabelových svazků. Nezbytnou součástí DP je rešerše a systémový přístup při návrhu JÚS a popis jednotlivých druhů kabelových svazků, ze kterých vyplývají další požadavky na kontrolu a měření kabelových svazků: Vhodnou kapitolou DP je i rešerše týkající se snímací techniky, kdy byl proveden výběr vhodného typu při konstrukci JÚS a popis komunikace mezi snímači a řídícími prvky. V praktické části diplomové práce jsou uvedena dvě možná řešení variant koncepčních návrhů přestaveb a dvě varianty konstrukčního uzlu jednoúčelového stroje. Po výběru nejlepších variant je detailně propracována konstrukce jednoúčelového stroje. Nebyl opomenut popis rozvaděče elektro, ovládací panel, čtečky DM kódu a použitý kamerový systém. Nebyla opomenuta část pohonu stroje se stlačeným vzduchem. Na vše navazuje potřebná výkresové dokumentace. Ve smyslu zadání DP byla vypracována i analýza rizik předmetného JÚS, kritické zhodnocení dosažených cílů a následné doporučení do praxe. Cíle byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Diplomová práce řeší velmi aktuální téma, které nabývá na významu v dnešní době. K práci mám následující tři připomínky. Tou první je poněkud zjednodušený systémový přístup, který nebere v potaz podstatné a nepodstatné veličiny. Nicméně obr.2 (str. 22) je dle mne správný. Tou druhou připomínkou je ta skutečnost, že výběr ze dvou variant může být zavádějící. Obvykle se volí varianty tři. Ve vývojovém diagramu na str. 54 jsou použity termíny Chybová hláška, spíše by měl použit spisovný termín chybové hlášení. Jinak nemám k práci závažnějších připomínek. Jednotlivé části tvoří logicky na sebe navázané uspořádání. Nicméně v práci jsou některé formální nedostatky zejména v označení veličin.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132050