ŠIRŮČEK, V. Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klimek, Petr

Autor splnil zadání práce v dostatečném rozsahu. Autor řešil velmi aktuální problematiku v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Vycházel při tom z odborných pramenů a dostupných, všeobecně využívaných norem ČR a EU. Drobné nedostatky vidím v logickém členění práce a grafické úpravě. Autor prokázal schopnost samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Niesner, Jakub

Autor se ve své bakalářské práci věnuje problematice nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem s přihlédnutím ke stavu v České republice. Práce je logicky rozvržena do pěti velkých celků, ve kterých autor postupně úspěšně plní jednotlivé body zadání. Samotné rozvržení kapitol je přehledné a plynule na sebe navazuje. Autor ve své práci používá střídmý a věcný technický jazyk, který čtenáři dovoluje snadnou orientaci v textu a neodvádí jeho pozornost k margináliím. Vzhledem k výraznému rešeršnímu charakteru práce se nenabízí mnoho prostoru pro vlastní přínos a originalitu práce, což je nejvíce patrné v kapitole „4 – Legislativní rešerše“. Nicméně v kapitole „5 – Návrh možného řešení eliminace skládkování v podmínkách ČR“ a „6 – Závěr“ autor projevuje slibné schopnosti pro zhodnocení a interpretaci shromážděných rešeršních poznatků a tvorbu případných návrhů. Práce je po grafické, stylistické a gramatické stránce zpracována na velice dobré úrovni. Chybí ovšem příloha v podobě datového média s elektronickou verzí práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37047