VÁŇA, V. Návrh systému pro nezávazné řešení sporů online [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Loutocký, Pavel

Bakalářská práce představuje velmi dobrý základ prezentující návrh systému, který by obsáhl klíčové prvky vyjednávání v rámci online řešení sporů se zaměřením na spory nízké hodnoty. Autor se v teoretické části zaměřil na právní aspekty nezávazného online dispute resolution a představil jeho konkrétní aplikace včetně jejich specifických parametrů. V praktické části pak představuje návrh platformy ve formě webové stránky, která byla vytvořena na základě teoretických poznatků a analýzy, což rovněž představuje cíl práce. Autor zdařile propojuje právní a technické části, prezentuje vlastní dílčí zjištění a promítá je do návrhu vlastní platformy pro řešení sporů. Autora je nutno pochválit za jeho velmi aktivní přístup, časté konzultace a jeho obecné nadšení pro zpracování tématu. Práce je tak dobrým základem pro identifikaci některých klíčových aspektů a parametrů a její výsledky včetně návrhu platformy tak představují hodnotný výstup. Práce se zdroji a literaturou je nadstandardní. Práci je nutno nicméně vytknout kromě drobných formálních pochybení či někdy kostrbatých formulací především to, že v některých částech autor drobně odbíhá od tématu či někdy není text zcela propojen. Také se nelze zbavit dojmu, že v některých aspektech návrhu platformy autor velmi vychází již z existujících systémů (zejména ODR platformy). Výše uvedené nicméně nepředstavuje zásadní výtky vzhledem k celkově pozitivnímu dojmu z práce.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Míšek, Jakub

Hodnocená bakalářská práce se věnuje problematice řešení sporů online (ODR). Cílem práce bylo provést analýzu vybraných existujících systémů ODR a v návaznosti na získané poznatky navrhnout prototyp vlastní platformy, která by byla pro ODR využitelná. Autor oba cíle naplnil. Z věcného hlediska je znát, že autora téma zaujalo, věnoval se mu naplno, orientuje se v něm a výklad je tak obecně věcně správný. V teoretické části práce dobře nastiňuje širší kontext problematiky. S tím však souvisí první větší problém práce, kdy jsou zařazeny části textu, které dle mého názoru nejsou vzhledem k tématu nezbytné, jakkoli jsou zajímavé (např. historie ochrany spotřebitele, nebo diskuze o zabezpečení platformy na s. 28). Druhým souvisejícím problémem je struktura práce, která není zcela jasná a obsahuje velké množství velmi krátkých podkapitol bez toho, aby byl zjevný jejich účel v rámci textu. Výklad pak působí velmi roztříštěně. Z věcného hlediska se pak musím zastavit ještě u metodologie textu. Autor pro svoji analýzu práci zvolil oficiální ODR platformu EU a ODR nástroj portálu AliExpress, není však vůbec jasné proč. Na s. 43 jako jiný příklad zmiňuje eBay, nijak se mu však nevěnuje. Opět, není jasné proč. Větší transparentnost v tomto směru by práci prospěla. Z formálního hlediska práce naplňuje požadavky kladené na tento typ práce. Autor dostatečně pracuje se zdroji a adekvátně je cituje. Jazykový projev autora není stylisticky zcela ideální a narušuje plynulost čtení. Nejde ale o zásadní problém. Praktická část je zpracována kvalitně a výstup odpovídá požadavkům, které jsou na tento typ závěrečné práce kladeny. Je však nutné dodat, že jsem ji hodnotil na základě zápisu v textové části práce, protože se mi ji prakticky nepodařilo spustit.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 141343