BEMEROVÁ, T. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autorka navrhuje jednoduchou, nikoliv však banální urbanistickou strukturu. Základní plán území, založený na diagonálním průchodu i prostoru náměstí je účinný, i díky logickému umístění a výrazné figuře radnice. Výše popsané základní kroky konceptu jsou vzájemně provázané, definují logický a životaschopný celek. Masterplan území tak definuje takové regulace zástavby, které jsou dostatečně benevolentní (aby umožnily záměry různých investorů a architektů), zároveň však dostatečně striktní tak, aby jasně definovaly charakter území. Návrh stavby radnice je logický a racionální, dispoziční řešení přehledné, i když v některých detailech zřejmě míra komunikačních a rozptylových ploch přesahuje mantinely obvyklé ekonomie. Formální řešení stavby je velkorysé, v některých částech (severní průčelí) však oslabené měřítkem fasády. V kontextu obvyklých diplomových prací však hodnotím tento projekt výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Průběžný a aktivní přístup autorky po celou dobu řešení projektu
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Přínosem této práce je především citlivé chápání celého řešeného prostoru, kvalitní koncept podpořený vhodným urbanistickým, hmotovým řešením. Dispoziční a konstrukční řešení vykazuje některé dílčí nedostatky. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - navržené urbanistické řešení vhodně reaguje na uspořádání a poměry okolní zástavby, otázkou však je, zda je význam ulice Kokoškova skutečně takový, aby se promítnul v navržené urbanistické struktuře jako osa území - kvalitní a jasný je celkový koncept založený na doplnění stávající městské struktury ve třech funkčních pásmech, logické situování veřejných prostorů a řešení dopravního napojení - umístění objektu radnice, do místa s dobrým dopravním napojením, dostupnou MHD a s nově navrženým veřejným prostorem, má předpoklad stát se přirozeným centrem této městské části
Architektonické řešení B - jasné hmotové řešení s výrazným akcentem v podobě zkosené horizontální budovy vychází z měřítka okolní zástavby a vytváří předprostor v podobě náměstí - vhodně umístěný je i krytý vstup do objektu v seříznutém parteru na východní straně - řešení fasád nového objektu působí trochu formálně a neumožňuje větší variabilitu ve vazbě na možné změny v dispozičním uspořádání kanceláří
Provozní řešení B - provozní řešení je přehledné, srozumitelné a zajišťuje většinu potřebných provozních vazeb, vykazuje však i určité nedostatky - jako problematické se jeví umístění kanceláří k fasádě z mléčného skla, které z hlediska pracovního prostředí určitě není ideální - nevhodně umístěné je wc pro provoz kavárny
Technicko konstrukční řešení B - zvolený konstrukční systém je adekvátní a koresponduje s navrženým funkčním a prostorovým řešením - nepřesvědčivě působí rozmístění sloupů po obvodu atria, a konstrukční cípu objektu - detaily fasády jsou zpracovány pro dané měřítko dost schématicky
Formální úroveň A - grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je jasné, přehledné a srozumitelné - 3D prezentace velmi dobře dokumentuje zamýšlené řešení
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84558