KLINKOVSKÝ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Nejvíce koncepční práce, která nakonec dospěla po jednotlivých krocích do sice poněkud strohé, ale jednoznačné formy a názoru na studentské bydlení. Otázky a náměty k obhajobě: - popis způsobu zastínění a větrání obytných prostorů - způsob fungování recepce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student pracoval soustavně a samostatně. Jasně zvolený koncept postupně rozvíjel a upřesňoval.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Tesař, Jan

Tento návrh je poctivě a velkoryse provedený. Kromě několika zásadních připomínek (řešení parteru, "levně" působící matriály omítky a plechu v kombinaci s pohledovým betonem, řešení střešních partií) lze konstatovat, že po dořešení těchto uvedených disproporcí vznikne kvalitní a velkorysé dílo jasně se uplatňující v daném kontextu a dobře sloužící svému účelu. Tato práce má potenciál stát se velmi kvalitní architekturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Objekt zcela svědomitě až úzkostlivě vyplňuje celou plochu dané parcely, pouze v parteru ve vstupních částech dovoluje jisté ustoupení ve prospěch veřejného prostoru před vstupem do studentského centra a restaurace. Filozofií stavby je však dle průvodní zprávy být skromný, nebýt palácem ale "klášterem" pro studenty. Tato filozofie je sympatická, avšak může působit i jako jistá omluva za ne zcela přesvědčivé a vtipné dotažení parteru do zajímavého konce.
Architektonické řešení A Architektonické řešení je v souladu s filozofií stavby: skromné, strohé, upřednostňující pohled na studium jako soustředěnou (klášterní) práci s minimem rozptylujících elementů. Tyto charakteristiky se, myslím, podařilo v návrhu ctít, a to jak v řešení dispozice, tak fasády. Fasáda je maximálně strohá, jedinými zvýrazňujícími prvky jsou prostorné terasy s vtipně navazujícími studovnami a dále strohé detaily fasády v podobě betonových šambrán a ocelových profilů. Použitý materiál - beton - a práce s jeho barvou je rovněž velkým kladem návrhu, působí velkoryse a přitom jemně výtvarně. Slabinou k těmto pozitivům je však příliš složité, rozmělněné a proti filozofii návrhu stojící řešení střešních teras (přístřešky) a dále již zmíněný parter. Zde se jedná jen o poctivé (nenápadité) rozmisťování okenních a dveřních otvorů dle dispozice. Rovněž uvedená omítka (při převažujícím uplatnění betonu) zde působí jako laciné a nepromyšlené řešení. Snad by pomohla určitá práce s určitým rastrem (např. obkladu), rastr se ostatně uplatňuje na hlavní fasádě obložené betonovými deskami. Za velký klad hlavní fasády považuji citlivě zvolené proporce oken a betonových dílců. Zcela formální a neřešená však působí fasáda bloku s lezeckou stěnou. Jedno okno ve fasádě (pohled od severu) působí jako kdyby nenáleželo k řešenému objektu. V pohledu chybí naznačení struktury obkladu z Ti-Zn plechu (spárořez). Možná lépe bez okna; za zvážení stojí i užití plechu jako dalšího materiálu v celkovém strohém a jednoduchém řešení konceptu stavby.
Provozní řešení A Je opět v souladu s vytčenou filozofií stavby - strohé, přehledné, jasné, svým způsobem nekompromisní. Jednotlivé provozy jsou dobře zvládnuty, nejsou zcela inovativní, ale ani ne bez nápadu. Řešení provozů kuchyně a souvisejících místností je až úzkostlivě školské, místy předimenzované (sklady potravin), ale řešení je přesvědčivé, jasné a přehledné. Problematické mohou být vstupy do sociálních zařízení z chodby obytné buňky, kde je zároveň kuchyňka i s jídelním stolem. Ne zcela vyhovující je umístění nádob na odpadky do místnosti pro kola (možná jen chybí příčka), ale hlavně přímo se vstupem do vstupní haly (možná chybí předsíň). Vzhledem k výše popsanému řešení parteru ("ne zcela přesvědčivé a vtipné dotažení parteru do zajímavého konce ") by na místo těchto místností měly být navrženy spíše místnosti napomáhající vytvořit živý parter (slepá fasáda do ulice). Okno do recepce (pakliže nechybí omylem) by k tomuto rovněž napomohlo.
Technicko konstrukční řešení B Je zvolen monolitický železobetonový skelet s velkými rozpony. Toto řešení je velkorysé, otázka je, zda je hospodárné. V patrech ubytování již odpadá potřeba sloupů a je možné je nahradit stěnovým systémem. Železobeton však koresponduje s betonovou fasádou ze skládaných dílců. Konstrukční řešení je možné zkombinovat s jinými principy a odlišit tak jednotlivá patra dle jejich potřeby.
Formální úroveň C Opět snad odpovídá zvolené filozofii - strohé, ale až moc úsporné a nenápadité. Pro prezentaci této filozofie není zapotřebí velkých grafických exhibicí, ale více sofistikovaného a propracovaného (vydřeného) řešení.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39686