KULICH, M. Plynové tepelné čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student samostatně vyhledával vhodná zařízení pro zpracování požadované rešerše, přičemž se neomezoval pouze na klasické systémy, ale zohlednil i kombinované (tzv. hybridní) systémy, což oceňuji. Pro zvolená zařízení navrhl a provedl srovnání jejich účinností, s využitím faktorů primární energie a dosažené výsledky vhodně okomentoval. Práce splnila předpokládané cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Charvát, Pavel

Bakalářská práce je zaměřena na plynová tepelná čerpadla a jejich porovnání s vhodně zvoleným tepelným čerpadlem poháněným elektřinou a plynovým kondenzačním kotlem a to z hlediska využití primární energie. V úvodních kapitolách práce student uvádí definice jednotlivých pojmů, principy činnosti a rozdělení tepelných čerpadel. Následuje stručný popis a hlavní charakteristiky tří tepelných čerpadel poháněných spalovacími motory na zemní plyn, jednoho absorpčního tepelného čerpadla a jednoho hybridního zdroje tepla kombinujícího elektricky poháněné tepelné čerpadlo s kondenzačním plynovým ohřevem. Pro srovnání z hlediska využití primární energie vybral student jedno elektřinou poháněné tepelné čerpadlo a jeden plynový kondenzační kotel, ovšem bez bližšího popisu rozhodovacích kritérií pro volbu těchto referenčních zařízení. Porovnání bylo provedeno pro maximální výkonové charakteristiky uvedené výrobci. Při zpracování práce vycházel student převážně z internetových zdrojů – ze 44 referencí jsou pouze dvě tištěné publikace. Řešená problematika je aktuální a zajímavá nicméně pro vypovídající srovnání je vzorek uvažovaných zařízení příliš malý a jednotlivá zařízení se od sebe liší jak principy své činnosti, tak svými výkonovými parametry. Student je v bakalářské práci až příliš stručný a to jak při popisu jednotlivých zařízení tak při vyjadřování vlastních názorů. Kapitoly práce jsou logicky řazené a práce je na dobré grafické úrovni. Zadání bakalářské práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 95812