KALLEROVÁ, B. Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Harčarík, Matej

Bakalářská práce paní Kallerové se zabývá rozborem požadavků pro akreditaci laboratoře pro měření geometrických charakteristik výrobků. V práci je popsán akreditační systém v ČR, dále jsou rozebrány požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ve srovnání se současným stavem systému managementu spolupracující laboratoře a na závěr jsou uvedená doporučení pro praxi doplněna návrhy nových nebo upravených dokumentů v přílohách. Cíle práce byly splněny. Práce je logicky a přehledně uspořádaná. Text práce je na dobré stylistické úrovni s minimem chyb. Grafická úroveň práce je dobrá. Počet ilustrací je minimální, co však vychází z povahy tématu. Citace jsou provedeny správně a přehledně rozlišují převzatý text od vlastního díla. Jedinou výjimkou je diagram hodnotového toku v laboratoři (obr. 3), u kterého není dostatečně vyjasněno, že byl studentkou sestaven na základě ústního sdělení ve spolupracující firmě. Studentka při zpracování bakalářské práce projevila mimořádnou iniciativu a samostatnost. Výsledná práce je na standardy BP poměrně rozsáhlá a vyčerpávající. Výsledky práce lze využít v praxi. Spolupracující laboratoř práci využije jako podklad k rozhodování o tom, zda se pokusí získat akreditaci. Vzhledem k výše uvedenému bakalářskou práci hodnotím stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Bakalářská práce Barbory Kallerové odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v několika směrech originální. Metodika splnění cílů práce je správná. Studentka prokázala schopnost pochopit a interpretovat dosažené výsledky i vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce potvrzuje způsobilost studentky samostatně pracovat a řešit praktické problémy v oblasti kontroly plnění požadavků obecné normy na kompetenci zkušebních laboratoří v konkrétní firmě. Práce je logicky rozdělena na úvod, čtyři hlavní kapitoly a osm příloh. Všechny kapitoly a přílohy jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení i úroveň splnění jednotlivých cílů práce. Za hlavní přínos je možné považovat navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků pro splnění normy ČSN ISO/IEC 17025:2018 u vybrané zkušební laboratoře spolupracující firmy. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na velmi dobré úrovni prakticky bez věcných, gramatických nebo formulačních nedostatků. Výjimku tvoří drobné nepřesnosti ve formulacích (např. str. 31, 38, 49), chyby v používání interpunkčních znamének (str. 25, 29, 30, 31, 47 atd.) a nedodržení jednotného zarovnání textu v odstavcích na str. 21. Cíle práce mohly být analyzovány v kapitole „Motivace“ v souladu s doporučenou šablonou UVSSR včetně omezení rozsahu navržených opatření. Studentka při zpracování práce vychází z doporučené literatury, kterou iniciativně doplnila o další vhodné tuzemské a zahraniční anglicky psané publikace. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o řadu nových myšlenek a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text, kromě obr. 3. Výsledek práce prokázal, že autorka má velmi dobré zkušenosti z práce s technickou literaturou v oblasti zkušebních laboratoří. Práce jako celek představuje zdařilou technickou publikaci a může být plně využita v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124666