NOVÁKOVÁ, S. Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Bakalářská práce pojednává o stanovení vlastní frekvence trubice na vzduchu a trubice ponořené v kapalině. Pro případ na vzduchu byl proveden jak experiment tak stanoveny vlastní frekvence pomocí MKP výpočtů. Pro případ v kapalině byl proveden pouze experiment. Bakalářka pracovala samostatně, dobře se orientovala v problematice a zúčastňovala se konzultací. Provedla experiment, sama vyhodnotila měřená data a stanovila vlastní frekvence. Takto stanovené vlastní frekvence pro případ na vzduchu porovnala s výpočetním modelováním. Bohužel na textu práce je v některých částech patrné časová tíseň bakalářky těsně před odevzdáním práce. I přes tento nedostatek doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Himr, Daniel

V práci je nejprve provedena numerická simulace, na jejímž základě byly identifikovány vlastní tvary kmitu a odpovídající frekvence kmitání přímé trubky kruhového průřezu. Byl posouzen vliv délky trubky a tloušťky stěny na vlastní frekvence. Vliv průměru posuzován nebyl. Hlavní část je věnována experimentu. Byla sledována odezva trubky na buzení pulzem nejprve ve vzduchu, tyto výsledky byly porovnány s numerickou simulací, a následně ve vodě. Měření bylo provedeno pro různé délky trubky. Celá experimentální část je napsána poměrně dobře. V bakalářské práci však postrádám teoretický rozbor problému. Trubka je velmi jednoduchá součást a určitě existují i různé analytické přístupy k řešené problematice, které mohly být alespoň zmíněny. Rovněž mi chybí důkladnější literární rešerše, které je věnován jen jeden krátký odstavec. Obojí vnímám jako závažný nedostatek. Z textu není zřejmé, jestli všechny rozměry trubky v experimentu odpovídají numerickému modelu. V referencích u zdroje [4] chybí důležité údaje. Přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 121652