HORÁKOVÁ, J. Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmeidler, Karel

Tímto elaborátem je prokázáno, že diplomantka zvládá odborné práce ve svém oboru. Chyby jsou minimální, práce je přínosná pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Jak cíl, tak rozsah zadání byly splněny. V některých pasážích bylo dokonce zadání překročeno.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroven zpracování teoretické části je dobrá. Diplomantka prokazuje, že dovede pracovat s literaturou, vyhodnocovat teoretické závěry četných studií a na tomto základě stanovit metodologii vlastní studie.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování odpovídá standardu diplomní prací, v některých částech ho dokonce překračuje - komplexností problematiky. Vzhledem k omezenému rozsahu diplomní práce se musely zjednodušit sledované kauzální závislosti, vzorek i popis závěrů.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce vyhovuje z hlediska odbornosti a přispívá k odbornému diskurzu ve sledované problematice. Potvrzuje závěry studií i pro lokality v Brně. Diplomantka prokazuje, že dovede odborně pracovat i v mulltidisciplinární problematice.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Elaborát je zpracován v rozsahu a přínosech diplomní práce. Věnuje se málo prozkoumané a diskutované problematice dopadu změn sociálního prostředí na ceny nemovitostí a tím přispívá k odbornému diskurzu. Praktický přínos je viděn i pro developery a projekční firmy, které v procesu přestavby, revitalizace a modernizace pracují v přestavbovém, sociálně složitém území.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou vyhovuje českým předpisům, jednotlivé části jsou zpracovány náležitě, poznámkový aparát nechybí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B K formálnímu zpracování není výtek až na některé gamatické chyby v textu (např. strana 24, 42 a další). Grafy a tabulky víceméně vyhovují, pouze v jednom případě je přehozený text.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cupal, Martin

Předložená diplomová práce je velmi komplexní, řeší zajímavé a přínosné téma, a to včetně návrhu řešení. Práce velmi vhodně využívá zdroje a také je vhodně kombinuje. Práce také obsahuje spoustu dílčích analýz, které vhodně doplňují řešené téma. Práce se vykazuje standardním způsobem výzkumu; jsou stanoveny a na závěr vyhodnoceny výzkumné hypotézy, a metodologie využívala více nezávislých způsobů k ověření hypotéz. Kriminalita je v práci velmi dobře zmapována a analyzována. V práci občas místy postrádám návaznost mezi kapitolami, ale dle cíle práce její uspořádání smysl dává. Závěrečné vyhodnocení prostorové závislosti s cenami je velmi přínosné a pěkně zpracované. Hypotézy byly dobře interpretovány. Cíl práce byl naplněn a práci lze považovat za velmi přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 131763