LEDVINA, M. Analogový studiový kompresor s přeladitelným pásmovým filtrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Student zpracoval zájmové téma analogových přeladitelných kompresorů a zhotovil konkrétní zařízení dle vlastního výběru a návrhu komponent (komparátorů, detektorů/usměrňovačů a filtrů). V problematice se celkem zorientoval a vyrobené zařízení ověřil simulacemi i experimentálně včetně porovnání některých výsledků měření s předpoklady a simulacemi. I přes bezproblémovou funkci v simulacích se jednu část zařízení (napětím řiditelný zesilovač v modulu kompresoru nereaguje na řízení zisku) nepodařilo zprovoznit, protože původní zesilovač nebyl v době realizace dostupný. Problém může být v návrhu zapojení i desky, ale nelze ani vyloučit, že doporučovaná náhrada není rovnocenná a nepracuje dle předpokladů. Textová část práce je na standardní úrovni (standardní formální záležitosti) s některými velmi kvalitními ilustracemi. V příloze bych zlepšil finální podklady a schémata (text přes vodiče, atd.). Navrhuji hodnocení C/72b.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Mateje Ledviny byl blokový a obvodový návrh analogového studiového kompresoru s topologií napěťově řízených zesilovačů a pásmového filtru pro omezení funkčního kmitočtového rozsahu. Zadání bakalářské práce dále požadovalo doložit simulace, citlivostní a toleranční analýzy a konstrukci funkčního prototypu kompresoru. Předložená bakalářská práce má rozsah 62 stran včetně konstrukčních příloh a fotodokumentace a je psána ve slovenském jazyce. Text představuje zejména 3 samostatné kapitoly, doplněné krátkým úvodem a závěrem, které na sebe logicky navazují. První, teoretickou částí je popis principu kompresorů a napěťově řízených zesilovačů, kdy následuje popis analogových filtrů a aktivních prvků v jejich strukturách. Samotný návrh kompresoru je obsažen ve druhé kapitole, kde jsou také uvedeny výsledky simulací jednotlivých částí vstupních obvodů, filtrů a kompresoru dynamiky. Součástí této kapitoly je i návrh napájecího zdroje pro realizaci prototypu kompresoru. Realizační třetí kapitola pak obsahuje výsledky měření vstupních a výstupních obvodů a parametrů filtrů. Přílohy pak obsahují všechna schémata zapojení, návrhy desek plošných spojů, seznamy součástek a fotografie realizace prototypu. Podle přiložené dokumentace a naměřených výsledků považuji tento bakalářský projekt za úspěšně realizovaný, kdy realizaci lze pouze vytknout omezené nebo nefunkční řízení zisku napěťově řízeného zesilovače v modulu kompresoru, které je však zdůvodněno náhradní volbou zesilovače v daném obvodu. Závěrem bych rád shrnul, že zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Formální kvalita bakalářské práce je na standardní úrovni a představuje zdařilý technický návrh a dokumentaci k realizaci prototypu. Bakalářskou práci Mateje Ledviny doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B/82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 141508