KMEŤ, J. Vliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulíková, Renata

Student Jan Kmeť se ve své bakalářské práci „Vliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobku“ se věnoval výrobě paštik s přídavkem vybraných fortifikovaných vín. Připravené paštiky byly následně senzoricky vyhodnoceny. Student plně splnil zadání diplomové práce. V teoretické části čtivě popisuje druhy paštik, výrobu paštik, druhy fortifikovaných vín a senzorickou analýzu vyrobených paštik. V laboratoři se s velkým nadšením věnoval výrobě paštik, optimalizaci receptury výroby a senzorickému zhodnocení vyrobených paštik. Přestože student pravidelně konzultoval metodiku přípravy a senzorické hodnocení paštik a získal zajímavé výsledky, diskuze a závěry práce nejsou na očekávané úrovni. Především nedostatečně diskutoval dosažené výsledky s údaji uvedenými v literatuře. Bakalářskou práci studenta Jana Kmetě doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slavíková, Zuzana

Bakalářská práce studenta Jana Kmetě se věnuje vlivu přídavku fortifikovaných vín do paštik na senzorickou kvalitu těchto produktů. Práce je logicky členěna a skládá se z teoretické části věnované související problematice (paštiky, fortifikovaná vína, senzorická analýza), dále je dostatečně popsán průběh praktické části (příprava vzorků paštik, senzorická analýza) a její vyhodnocení. Tím byly splněny všechny body zadání této bakalářské práce. Formální úroveň práce degradují občasné gramatické nedostatky a překlepy. Zároveň zde chybí obrázky, případně tabulky, které by práci přidaly na atraktivitě. Student pomocí senzorické analýzy porovnával 6 parametrů u 4 vzorků paštiky obohacených o různá fortifikovaná vína a u referenčního vzorku bez přídavku. Vzhledem k charakteru senzorického dotazníku (strukturované a nestrukturované stupnice) byla získaná data pro jednotlivé parametry správně vyhodnocena jako průměr všech hodnocení. Výsledky jsou přehledně interpretované ve sloupcových a paprskových grafech. Vhodné by bylo přidat do příloh tabulku s konkrétními číselnými hodnotami včetně směrodatných odchylek, které byly pro jednotlivé vzorky připravených paštik v daných parametrech získány. Zásadním nedostatkem práce je téměř úplná absence diskuze. I přes to, že fortifikovaná vína nejsou zcela obvyklou přísadou paštik, bylo by vhodné se alespoň pokusit rozdílné hodnoty daných parametrů u jednotlivých vzorků vysvětlit porovnat s referenčním vzorkem. S tímto nedostatkem souvisí také relativně malé množství literárních zdrojů, konkrétně 25, které jsou použity převážně v teoretické části práce. Z výše uvedených důvodu hodnotím bakalářskou práci Jana Kmetě stupněm C – dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků B
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 138989