HAŠKA, M. Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Cílem diplomové práce byl přepočet kotle na jiné požadované výstupní parametry. Na začátku práce je (možná až příliš) stručný úvod informující o postupu přepočtu teplosměnných ploch. Na to navazuje podrobný výpočet teplosměnných ploch kotle. Přílohou práce je také výkresová dokumentace. Student pracoval na práci samostatně, využíval častých konzultací. Práce splňuje zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

eVSKP id 20485