KIŠKA, R. Stanovení přesnosti měření souřadnicového měřicího stroje Zeiss UPMC Carat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Šrámek, Jan

Diplomová práce Bc. Romana Kišky odpovídá zadání. Práci považuji za původní a pro praxi přínosnou. Metodika splnění cílů práce je správná. Student prokázal dostatečnou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy v oblasti hledání nových možností při nejistoty měření na dotykovém CMM. Tento úkol byl plněn v podmínkách laboratoře ČMI Brno na stroji Zeiss UPMC Carat. Práce je logicky rozdělena na úvod, šest hlavních kapitol, Závěr a šest příloh na celkově 80 stranách. Všechny kapitoly i přílohy jsou úplné a přehledné, kromě neúplné přílohy B1 - výsledky nutno doložit při obhajobě. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení i úroveň splnění jednotlivých cílů práce. Za hlavní přínos je možné považovat návrh a realizování všech měření na měřicím přístroji a stanovení nejistoty měření při jeho kalibraci přístroje v MS Excel. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována pouze na průměrné úrovni s větším množstvím formálních pochybení zaviněných časovým stresem a obecně ztíženými podmínkami pro vyhotovení práce. Také mě v práci chybí detailnější rozbor a statistické vyhodnocení naměřených výsledků, kterých by se dalo použít v budoucnu při provozu CMM v laboratoři. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Romana Kišky odpovídá zadání. Práci považuji za původní a pro praxi částečně přínosnou. Metodika splnění cílů práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy v oblasti hledání nových možností při posuzování přesnosti měření souřadnicových měřicích strojů. Tento úkol byl plněn v podmínkách ČMI Brno na stroji Zeiss UPMC Carat. Práce je logicky rozdělena na úvod, motivaci, šest hlavních kapitol, závěr a dvě přílohy. Všechny kapitoly jsou úplné a přehledné, přílohu B1 nepovažuji za úplnou. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení i úroveň splnění jednotlivých cílů práce. Za hlavní přínos je možné považovat návrh zjednodušeného systému výpočtu nejistot při měření strojem Zeiss UPMC Carat s využitím tabulkového procesoru Microsoft Excel. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s určitým počtem věcných, gramatických i formulačních nedostatků. Výjimku tvoří některé nepřesné formulace a překlepy (např. str. 26, 40 v nadpisu odstavce, 46 a 48 v čísle normy atd.). Za zbytečné chyby lze ovšem označit neúplný a nepřesný text na str. 66 (místo „neměřených hodnot“ má být uvedeno „pravých hodnot měřené veličiny“) a nestandardní zdvojené číslování vztahů/vzorců v kapitole 6. Chybí objasnění zjednodušení ve vztahu 6.5 a nedodržování jednotky SI pro koeficienty délkové roztažnosti. Studentovi musím rovněž vytknout, že v příloze B1 nejsou doloženy výpočty nejistoty typu B pro všechny koncové měrky a kuličku Renishaw. Název koláčového grafu v příloze a v textu práce není správný a použité grafy naměřených odchylek nejsou vhodné. Text pod obr. 34 v kap. 8 není přesný. Požaduji, aby student při obhajobě doplnil výpočty standardizované nejistoty typu B pro všechny použité koncové měrky a kuličku Renishaw, změnil druh grafů naměřených odchylek a navrhnul správný název pro koláčový graf v příloze B1 a B2. Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury, kterou iniciativně doplnil o další vhodné tuzemské a zahraniční anglicky psané publikace. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Výsledek práce prokázal, že autor má zkušenosti z práce s moderním 3D CMM, s technickou českou a anglicky psanou literaturou v oblasti CMM a posuzování shody se specifikací. Práce jako celek představuje inženýrskou publikaci, která může být částečně využita v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 133301