GERŠL, D. Význam a výpočet matematické konstanty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dosoudilová, Monika

Předložená práce je převážně rešeršního charakteru. Studentovi se podařilo sepsat zajímavý historický přehled výpočtu Ludolfova čísla . Závěr práce je o srovnání programového zpracování řad v jazyce Python. Cíle práce byly splněny, ale přesto mi v práci chyběl potřebný matematický aparát, co se týče nekonečných řad a konvergence. Rovněž jsem v práci postrádala osobnější přístup studenta, jak po stránce výpočtu přesnosti, tak programování. V práci je nejednotné použití citace, další výtka se týka špatně formulovaných vět (např. str. 21, 41) a špatných koncovek. Chyb tohoto charakteru ale není tolik, aby kazily celkový dojem práce, kterou doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dobrovský, Ladislav

Práce poměrně obsáhle shrnuje historii výpočtu Ludolfova čísla a obsahuje základní implementaci vzorců. Pro implementaci je vhodně zvolena knihovna mpmath. V textu je však pouze zmíněna bez uvedení či vysvětlení jejího použití oproti modulů decimal či fractions ve standardní knihovně či jiných dostupných řešeních. Kód je součástí elektronické přílohy, ale text by mohl obsahovat úryvky pro lepší ilustraci. Zdrojové kódy v příloze obsahují měření času pro všechny metody, ovšem Graf 4 obsahuje pouze výsledky měření náročnosti dvou metod. V souvislosti s algoritmem bří Čudnovských by bylo vhodné zmínit software y-cruncher. Za nedostatek práce považuji nezmínění metod typu Monte Carlo. Nevhodná je formulace "výpočet na několik set tisíc až milionů číslic jednou z metod testů funkčnosti počítače, které se provádějí před jeho spuštěním"; takový test lze provést až po spuštění počítače; nejspíše má autor na mysli zahoření. Obrázek 1 trpí nízkou kvalitou. překlep na str. 50: Inter -> Intel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140968