PÁNIKOVÁ, N. Sýpka ve Slaném [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Natálie Pániková ve své bakalářské práci proměňuje nevyužívané prostory barokní sýpky v mezigenerační sociální hub. Využívá jedinečné situace, kdy se řešený objekt na úrovni bezprostředního okolí nachází v přirozeném těžišti mezi základní školou, gymnáziem a domovem pro seniory, se kterým má společnou hranici. Jednoduchý koncept rampou propojených vložených elevací vytváří kontinuální bezpečný prostor uvnitř i navenek sýpky, který dokáže ve čtyřech ročních obdobích nabídnou kaskádu (doslova) jedinečných sociálních interakcí, poskytujících unikátní prostor ke sdílení či předávání zkušeností. Lehká vnější konstrukce vede dialog s uzavřeným objemem sýpky a nedestruktivním způsobem nápaditě objevuje potenciál vlastního objektu i navazujících řešených parcel. Předloženou práci s potěšením doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Kontinuální s velkou mírou osobního nasazení a ochotou hledat nová neotřelá řešení s důrazem na člověka.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Valový, Přemysl

Autorka se důkladně zabývala sociálními a komunitními aspekty svého návrhu, zejména inkluzí všech věkových a sociálních skupin obyvatelstva a vytvoření zázemí pro lokální komunitu. Řešení vestavby a úprav v rámci památkově chráněného objektu navrhuje citlivě a srozumitelně prezentuje celkový záměr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka analyzuje stávající poměry v území, zabývá se prostupností řešeného městského bloku v blízkosti historického jádra města a hledá funkční náplň historické budovy sýpky v širším kontextu veřejných služeb, demografického složení obyvatelstva a staveb občanské vybavenosti v přilehlém okolí řešeného území. Navrhuje stávající budovu upravit pro plnění celospolečenských funkcí a rozvíjení komunitního života napříč všemi věkovými skupinami. Dílčími úpravami propojuje řešenou budovu se sousedícím domovem důchodců, jehož klienty se tak snaží zapojit do dění uvnitř řešené budovy. Snaha o zprůchodnění městského bloku nebude mít až takový vliv na širší urbanistické souvislosti města Slaný, dopomůže však samotnému objektu sýpky díky zpřístupnění a zatraktivnění nové pěší trasy podél řešeného objektu.
Provozní řešení B Z provozního hlediska se autorka zabývá zejména zpřístupněním budovy všem skupinám návštěvníků, zejména svým návrhem zdůrazňuje komplexní bezbariérový přístup stavby. Dále řeší úpravu provozní doby budovy z hlediska časového harmonogramu jednotlivých věkových skupin. Autorka ponechává vnitřní prostory budovy otevřené, pouze s nutnými vestavbami hygienických a provozních zázemí budovy, čímž zachovává otevřenost prostoru původní barokní sýpky. V rámci dispozičního řešení takto otevřeného prostoru se nabízí otázka mobilního dělení funkčních částí stavby tak, aby při konání více aktivit zároveň nebyli účastníci navzájem rušeni, ale byl zachován vůdčí koncept jednoho sdíleného a otevřeného prostoru. Provozně komplikovanější se jeví zásobování kavárny a cukrárny ve 2.NP a čajového baru v podkroví, kdy se zásobovací trasa jednak mísí s návštěvníky a zároveň se rampami, jakožto jedinými vertikálními komunikacemi tato trasa výrazně prodlužuje. Umístění vnější odstavné plochy pro zásobování není ze situace patrné.
Technicko konstrukční řešení A Autorka vsazuje do nosných konstrukcí stavby části nové, z CLT panelů, kterými vytváří spojovací rampy. Je otázkou vhodnost a citlivost viditelného kotvení CLT panelů vůči historickým dřevěným konstrukcím stavby. Jednotlivé vestavby zázemí jsou umisťovány odděleně od původních stavebních prvků a celkové stavební úpravy nenarušují významným způsobem autenticitu původních konstrukcí. Autorka při návrhu tepelné izolace stavby citlivě přihlíží k historickému charakteru budovy, umisťuje tepelně izolační vrstvy z vnitřní strany stavby a v rozsahu nenarušujícím autenticitu prostoru sýpky. Zemní vlhkost je vhodně řešena provětrávanou podlahou v 1.NP s odvodem vlhkosti do větrané soklové části.
Architektonické řešení A Stávající objekt sýpky je vsazen do struktury městského bloku jako solitér, oddělený odstupy od okolní zástavby, s výrazným prvkem dlouhých fasád ubíhajících do vnitrobloku. Toto uspořádání spolu s průčelní fasádou dává řešené budově z uliční fronty významově vyšší postavení, což koresponduje s navrhovanou funkcí. Je otázkou k další diskusi, zdali umístění rámové konstrukce teras, sloužících rovněž jako únikový požární východ, nenarušuje tuto kompozici, nezaplňuje příliš tuto mezeru od okolních budov, a zdali je vhodným a koncepčně podloženým řešením přístavby k historické budově. Dispoziční řešení budovy je organizováno za pomoci ramp spojujících jednotlivá podlaží. Návštěvník prochází celou stavbou jako galerií a seznamuje se s jednotlivými řemesly a konanými aktivitami. Toto řešení poskytuje zajímavý sociologický prvek i přes úskalí zmíněná v odstavci „provozní řešení“. Toto uspořádání zachovává otevřenost vnitřního prostoru a dává tak vyniknout původním dřevěným konstrukcím.
Formální úroveň B Práce obsahuje po formální stránce dostatek podkladů k posouzení návrhu a přehledně vypovídá o koncepci návrhu. Mírně matoucí jsou stafáže osazené do kresby v nesprávném a různém měřítku. Rovněž význam barevných skvrn v řezech a dalších částech práce není zcela patrný. Pro lepší přehled o řešení vnitřních i vnějších prostor by bylo vhodné doplnit více vizualizací.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 142231