CHROBOKOVÁ, M. DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Španová, Alena

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trachtová, Štěpánka

Předložená bakalářská práce shrnuje a zpracovává techniky DNA analýzy nepatogenních klostridií v sýrech. Práce je logicky a přehledně členěna. Autorka při jejím vypracování vycházela z dostatečného množství aktuálních literárních zdrojů, které jsou průběžně správně citovány. Práce je velmi dobře rozvržena a zpracována po stránce stylistické, tak i odborné. Výhrady bych měla ke zpracování Úvodu, kde se autorka podle mého názoru zbytečně široce věnuje možnostem využití plynů produkovaných rodem Clostridium v technologii biopaliv, což není cílem předložené bakalářské práce. V praktické části bych autorce vytkla především použití snímku označeného jako Obr. 7 (str. 26, kapitola 4.1), na kterém nejsou publikované výsledky viditelné. Celkově je práce dobře rozvržená a jazykově kvalitně zpracována. Autorka zvládla teoretickou i praktickou část práce, čímž prokázala snahu vypracovat bakalářskou práci na velmi dobré úrovni. Všechny cíle uvedené v zadání bakalářské práce byly splněny. Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuji tuto práci k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji stupně "výborně"/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19060