KOSTELNÍK, T. Příprava vzorků a jejich měření metodami EDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Čudek, Pavel

Pan Kostelník se ve své bakalářské práci zabýval přípravou vzorků a jejich měřením metodou energiově disperzní spektroskopie při různých pracovních podmínkách v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Během zpracování práce pracoval student samostatně a přicházel s novými myšlenkami ohledně výroby vzorků. Student připravil desítky vzorků různými metodami a s různým uspořádáním použitých materiálů. Na základě jejich pozorování pak vznikly záverečné verze vzorků. Na optimalizovaných vzorcích pak probíhalo samotné měření. Kromě uvedeného byl během práce objeven postup jak upravit směs používanou pro výrobu mikrovýbrusů tak, aby byla dostatečně vodivá pro možnosti pozorování ve vysokovakuovém režimu rastrovacího elektronového mikroskopu. Aktivita pana Kostelníka byla během celého roku nadprůměrná. Výsledná bakalářská práce splňuje všechny podmínky pro závěrečnou práci. Práce je na vysoké úrovni a nemám k ní žádné připomínky, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím 98b / A

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Jaššo, Kamil

Bakalářská práce pana T. Kostelníka, která má 41 stran, je po formální a odborné stránce na velmi dobré úrovni a obsahuje pouze malé množství chyb. Vzhledem k velmi dobře propracované teorii je překvapivý malý počet citací - v celkovém počtu 18 citací. Práce je strukturována poměrně logicky a přehledně. V první polovině práce je popsána teorie zdrojů elektronů, rozptyl elektronového svazku, interakce elektronů se vzorkem a princip detekce výsledného signálu v rámci EDS. Druhá polovina práce se zabývá přípravou vzorků pro měření (3 sady), jejich analýzou a diskuzí naměřených výsledků. K práci mám následující výhrady a připomínky: - V kapitole 5.2.2. píšete "Nanesený lak na povrchu křemíkového waferu nezpůsobil kontaminaci jiným prvkem a pouze zvýšil množství uhlíku a vodíku ve výsledcích prvkové analýzy." Předpokládám, že se jedná o překlep a že jste měl na mysli kyslík. - Popisek Obr. 5.7 neodpovídá zcela obrázku a na rozhraní Zn-In je minimální vzduchová mezera ve srovnání s rozhraním Zn-Fe, kterého mezera zde není spomenuta. Vzhledem k dobře napsané práci a množství času, které student musel věnovat přípravě a analýze vzorků, hodnotím práci známkou 93b (A).

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 142759