MACHALÍČEK, K. Modernizace výukového přípravku jeřábu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Baštán, Ondřej

Cílem práce bylo modernizovat výukový přípravek jeřábu tak, aby vznikly dva nezávislé moduly respektující modulární systém výukových přípravků v laboratořích průmyslové automatizace, modul řídicího systému S7-1200 a modul jeřábu. Zadání bylo spíše praktické. Pan Machalíček si práci velmi špatně rozvrhl a na závěrečné práci začal pracovat s dvouměsíčním zpožděním. I přes tuto skutečnost se mu však podařilo v rámci semestrální práce dokončit a obhájit první 3 body zadání. V následujícím období již student pracoval ve svižném tempu, pravidelně konzultoval, a i přes dvě změny požadavků na koncepci systému které byly způsobeny nedodáním výukových souprav Backhoff (původní varianta řídicího systému) a výměnou HMI panelu za dostupnou větší variantu se mu podařilo kvalitně realizovat všechny body zadání. To stejné se bohužel nedá říci o textové části závěrečné práce. Dokument je plný zbytečně velkých obrázků, které, stejně jako početná část textů, mají pouze malou informativní hodnotu. V kapitolách, ve kterých by měl student prezentovat svou práci, jsou uvedeny pouze povrchní informace a čtenář je odkázán na některou z příloh. Především mi v textu chybí detailní popis obvodového zapojení a změn provedených na modelu jeřábu. I přesto že je práce velmi stručná (23 stran od úvodu po závěr), což je ještě umocněno zbytečnostmi jako je například kapitola s názvem „Co je to mostový jeřáb“, lze v ní po chvíli hledání nalézt potřebné informace ke všem bodům zadání. Předložený dokument je obrovským trnem v oku jinak precizně odvedené práce. Vysoká kvalita praktické části svědčí o dobrých bakalářských schopnostech studenta. Vzhledem k tomu, že student splnil všechny body zadání, a jeho aktivita v letním semestru byla příkladná, hodnotím jeho práci 60 body, D.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Fiedler, Petr

Cílem práce bylo inovovat laboratorní model jeřábu, konkrétně vybavit model novou řídicí elektronikou. Náročnost zadání odpovídá standardní prakticky zaměřené bakalářské práci. Pro práci je charakteristické poměrně značné množství obrázků – fotografií nebo vizualizací, jejichž účelem asi je nahradit text. Obrázky by tuto roli plnily, kdyby tam, kde to dává smysl, byly doplněny legendou nebo popiskami vyobrazených komponent. Podstatná část textů popisující funkci původního modelu je pravděpodobně přejata z citované literatury [3], což není na závadu, výhodou převzatého textu rovněž je to, že převzatý text neobsahuje gramatické chyby. Bohužel celkové množství vlastního dokumentačního textu vyprodukovaného autorem v kapitole 1 je skromné. Z práce je poměrně zřetelně viditelné, že autor udělal nemalé množství realizační práce, ale na dokumentování díla už asi čas nebyl - větší množství gramatických chyb a nedokonalých vět indikuje, že text vznikal ve spěchu. Některé věty jsou formulovány tak, že není jasná jejich návaznost na okolní text – konkrétně viz např. poslední věta kapitoly 5.1.6., která zřejmě vysvětluje funkci zařízení “Level -shifter”. Fotografie level shifteru pak nemůže nahradit elektrické schéma, které by vysvětlilo jak se level shifter zapojuje. Na mnoha místech práce je text v budoucím čase nebo psaný podmiňovacím způsobem, což navozuje dojem, že autor pouze uvažuje o tom, co všechno by se dalo s modelem udělat. V kapitole 6 pak autor uvádí, že navržené úpravy byly realizovány, takže pro čtenáře není snadné se zorientovat v tom, co byly jen úvahy, a co vše se podařilo realizovat. Tuto vysvětlující roli pak opět přebírají fotografie realizovaného díla. V kapitole 7 autor místo zdokumentování jednotlivých proměnných ve formě obvyklé tabulky s popisem toho, k čemu daná proměnná slouží, poskytuje pouze otisk obrazovky (obr. 33), přičemž předpokládá, že čtenář si význam proměnných domyslí z názvu proměnné. Schémata zapojení nového modelu jsou v přílohách, nicméně seznam použitých komponent (part-list) v příloze není. Citovaná literatura je adekvátní, náročnost zadání je přiměřená, realizační část působí velmi dobrým dojmem, ovšem kvalita dokumentace je podprůměrná. Vzhledem k tomu, že autor dílo úspěšně zrealizoval a splnil všechny body zadání, po přihlédnutí k nižší kvalitě dokumentace hodnotím dílo jako uspokojivé. Hodnocení: D/65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 142684