KSEŇAK, J. Nástroj pro usnadnění tvorby automatizačních vizualizací technologií mapp View [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Poliščuk, Radek

Předložený projekt představuje tvorbu specializovaného nástroje pro uživatelsky přívětivější definici grafických uživatelských rozhraní pomocí moderní technologie mappVIEW, určené pro vývojové prostředí průmyslových automatizačních systémů zadavatele, pobočky společnosti B&R Automation v Brně. Na rozdíl od zavedeného postupu (kdy je v rámci vývojového prostředí B&R Automation Studio programátorovi jednoduchým softwarovým průvodcem ze šablony vygenerován plně funkční prototyp vizualizačního nástroje, běžícího na API funkcích použitého operačního systému) vyžaduje mappView výrazně složitější mnohastupňový postup při definici zdrojů, adaptivního rozložení a zabezpečeného napojení komponent výsledné masivní HTML5 aplikace na procesní proměnné PLC pomocí technologie OPC-UA. I přes stávající editační nástroje, obsáhlou dokumentaci a neustále probíhající školení je začátek tohoto procesu stále programátorsky náročný až frustrující, proto zadavatel přivítal iniciativu řešitele v podobě integrovatelného grafického průvodce, který by související činnosti pro PLC programátora významně zjednodušil a umožnil mu vrátit se od webdesignu zpátky k automatizační agendě. Výstupem předkládaného projektu je tak specializovaný nástroj na bázi jazyka Python a knihoven Qt, který po umístění skriptového balíčku do projektové složky umožňuje programátorovi PLC uživatelsky přívětivou automatizaci jak prvotní definice, tak následných úprav šablon, využívaných v serverové části mappView vizualizací pro automatizačních systémy B&R. Vzhledem k vývoji pokračujícímu na obou stranách je nutno brát stávající projekt spíš jako plně funkční interní pracovní nástroj, poskytující (kromě úlevy aplikačním programátorům) také významnou zpětnou vazbu pro vývojový tým věnující se integraci technologií mappView do vývojového prostředí B&R Automation Studio. S ohledem na obrovský rozsah interních podkladů které bylo nutno nastudovat, množství provedené práce a skutečnou použitelnost nástroje hodnotím předložený bakalářský projekt jako výborný a doporučuji jej k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lang, Stanislav

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwarového nástroje pro zefektivnění tvorby vizualizací. Uvažováno je využití HMI založeného na technologii mappView. Text práce je rozčleněn do šesti kapitol (včetně úvodu a závěru). Členění je logické a přehledné. Nejprve je popsána technologie mappView, standardní postupy vytváření vizualizací a organizace zdrojových souborů. Následuje výběr prostředků pro vývoj aplikace. Jádrem práce je samotný návrh softwarového řešení, je popsán navržený koncept i jednotlivé realizované části (konfigurace, back-end, front-end). Student se mimo jiné zabývá i možnostmi částečné integrace svého nástroje do vývojového prostředí Automation Studio. Nakonec je zdokumentován postup obsluhy vytvořeného nástroje. mappView je moderní technologií tvorby HMI. Umožňuje vyhotovit velmi profesionální vizualizace, a to stran vzhledu, funkčnosti i širokého portfolia zobrazovacích zařízení. Na druhou stranu klade vyšší nároky na programátora a zahrnuje nemalé množství rutinních úkonů. Proto považuji výstup této bakalářské práce za velmi zajímavý a přínosný počin. Práce může posloužit i jako inspirace pro tvorbu obdobných nástrojů. Práci hodnotím jako vnikající, a to zejména v oblasti originality a přínosu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140167