DVOŘÁK, D. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

K obhajobě překládám následující otázku: Jaký vliv na Váš odhad hodnoty by mělo zohlednění očekávané snížení tempa růstu zpracovatelského průmyslu?

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Keprda, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku výnosovou metodou. Teoretická část práce je zpracována velmi podrobně a popisuje jednotlivé metody a analýzy. Podstatná část práce je věnována strategické a finanční analýze, které jsou opatřeny logickým komentářem. Oceňuji přístup autora, jeho snahu a schopnost prezentovat dosažené výsledky a jejich grafické a tabulkové znázornění. Dle mého názoru je tato práce přínosem pro analyzovanou společnost, především z titulu nezávislého ocenění. Práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100404