PORUBA, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Herzanová, Pavla

Práce je zpracována zodpovědně a přestože vykazuje některé nedostatky je zpracována se zaujetím pro dané téma a naznačuje celou řadu možností nového obohacení funkcí stávající Květné zahrady. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlete, jak by bylo možno lépe dořešit objekt pro ubytování a restauraci v holandské zahradě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Student přistupoval k práci se zaujetím a velmi zodpovědně s cílem vytvořit v předpolí květné zahrady řadu nových možností pro zcela nové a zajímavé aktivity jako je např. vyhlídka na květnou zahradu, pořádání různých akcí v nově vybudovaném skleníku, vybudování přednáškového sálu a galerie v objektu stávajícího vstupu do areálu, obnovení funkce stávající voliéry a vybudování dětského hřiště v ose navazující na komunikaci štěpnice. Jeho snahou bylo respektovat striktně osovou návaznost historické části zahrady s řešením předpolí a využít při tom zcela nové architektonické formy. Je otázkou, zda by nedosáhl lepšího účinku volbou formy méně výrazné a dominantní. Vnější zpracování včetně vizualizací na velmi dobré úrovni zabralo při práci poněkud více času, což se projevilo při dořešení objektů uvnitř. Z typologického hlediska nejsou všechny vazby řádně a do detailu dotaženy a zejména v části věnované ubytování návštěvníků restauraci je silně poddimenzovaná část věnovaná zázemí restaurace - kuchyni, přípravnám, skladům a zázemí pro zaměstnance.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Glosová, Dagmar

V předložené práci se diplomant snaží předvést svoji architektonickou invenci, bez ohledu na význam prostředí, v jakém se pohybuje. Méně by znamenalo více, jak říkají klasici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Urbanismus není možno hodnotit, protože vazby na město a okolí byly předem dány. Jde-li o koncept řešení předpolí, jsem toho názoru, že návrh by zasloužil větší pokory vůči kráse květné zahrady. Přemíra efektů a aktivit, (krátká lanovka, hotel, agresivní dětské hřiště) se mi jeví jako neadekvátní v daném prostoru i provozu.
Architektonické řešení D Velmi efektní současné tvarosloví navržených budov je rozmělněno osazením do záhonků nově navržené zahrady, která ani zdaleka nesnese srovnání s historickou částí (viz situace). Jeden takový objekt v neutrálním prostředí by jistě znamenal více.
Provozní řešení D V dispozičních návrzích budov jsem našla chyby, o kterých jsem s diplomantem hovořila. Jako příklad uvádím nesprávně dimenzované plochy kuchyňského provozu, provozně nešikovné umístění kuchyně v patře, nemluvě o nedořešeném způsobu zásobování objektu restaurace a kavárny.
Technicko konstrukční řešení D Diplomant se snažil vnést do historického prostředí stopu současné vysoké technologie. Odhlédnu-li od vhodnosti jejich umístění v méně významném předpolí historických zahrad, musím říct, že konstrukce jsou zajímavé a efektní. Z předložené dokumentace jsem však schopna posoudit architektonický výraz, nikoliv reálnost konstrukčního řešení.
Formální úroveň B Je vidět, že diplomant zvládá počítačové grafické techniky. Při prezentaci práce (formát A3) však věnoval neúměrnou pozornost rámci, do kterého vkládá vlastní návrh, takže mu vytváří silnou, nepatřičnou konkurenci. Aby se do tohoto rámce vešel, stává se, že nejsou všechny objekty ve stejném, srovnatelném měřítku. Vizualizace jsou na rozdíl od dispozic velmi svižné.
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 22989