KAFKA, R. Simulace efektu elektroporace v srdci za použití různých konstrukcí aplikačního katetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Předložená diplomová práce studenta Romana Kafky na téma Simulace efektu elektroporace v srdci za použití různých konstrukcí aplikačního katetru je na výborné formální, stylistické i odborné úrovni. Její strukturování do pěti kapitol je logické a rozsah práce převyšuje požadavky na diplomovou práci. Student pracoval samostatně a postup práce konzultoval se svou vedoucí. Velmi kladně hodnotím součinnost s několika vědeckými týmy. Oceňuji také práci s odbornou literaturou, která je v tomto oboru převážně v anglickém jazyce. Téma práce je velmi aktuální a výsledky jsou přínosné pro celý výzkumný tým i odborníky v praxi. Práce poskytuje ucelený souhrn informací k dané problematice. Parametrické analýzy modelů ukazují vliv jednotlivých charakteristických veličin na výsledek elektroporace a pomohou tak v lepším plánování reálných experimentů. Zjištěné poznatky budou sloužit jako podklad pro vývoj specializovaných elektroporačních katetrů. Zadání diplomové práce bylo splněno v plné míře a práci doporučuji k obhajobě se 100 body.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Hemzal, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou simulací efektu elektroporace v srdci za použití různých konstrukcí aplikačních katetrů. První kapitola se věnuje principu elektroporace, srdeční ablaci a popisuje dostupné generátory pro elektroporaci. Druhá kapitola se zabývá matematickým popisem elektrického pole potřebným pro výpočet rozsahu elektroporačního efektu. Třetí kapitola se zabývá matematickým popisem teplotního pole v tkání způsobené elektroporací a popisuje možnost určení tepelného poškození tkáně. Ve čtvrté kapitole autor popisuje možnost porovnaní stejnosměrné a střídavé elektroporace. Jádro práce se nachází v páté kapitole, kde student vytvořil tři modely pro různé geometrie ablačních katetrů a provedl simulace metodou konečných prvků pro různé parametry elektroporačních pulzů a geometrie katetrů. Následně zhodnotil rozsah ablace a porovnal je s experimentálními výsledky. Práce má logickou strukturu a je nadprůměrná nejen svým rozsahem, ale i množstvím odvedené práce, kdy si diplomant musel osvojit i znalosti mimo svůj obor studia. Kladně hodnotím, že student dokázal tyto znalosti aplikovat při tvorbě konkrétních modelů elektroporace srdeční tkáně, které mohou být využity v lékařské praxi, či při úpravě ablačních katetrů. Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, jediné výtky bych měl ke grafům 2.1, 2.2 a 2.3 kdy autor použil desetinnou tečku místo čárky a u grafu 2.3 je uvedena anglicky psaná legenda. Kladně hodnotím i práci s literaturou, která celkově čítá 65 převážně zahraničních titulů. Student splnil zadání beze zbytku a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 142466