BARTOŠ, P. Moderní metody řízení světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kůdela, Jakub

Student se v práci zabýval vícekriteriální optimalizací světelné křižovatky. V úvodních kapitolách rozebral základy optimalizace, simulace světelného značení křižovatek a provedl rešerši používaných nástrojů. Dále pak podrobně popsal zvolený simulační nástroj (SUMO), který byl vybrán pro účely práce velmi vhodně. V aplikační části pak provedl rozbor reálné křižovatky, vytvořil její model, a implementoval dva algoritmy pro vícekriteiální optimalizaci provozu, a vyhodnotil výsledky. Cíle práce se podařilo naplnit v plném rozsahu. Práce je dobře členěná, čtivá, s vhodnými referencemi. Přístupy v aplikační části jsou adekvátní a celá práce tak působí uceleně. Lehké výtky by mohly směřovat k rozlišení některých obrázků. Práci by šlo dále rozšířit o více kriterií a režimů dopravy, nebo o zahrnutí dalších algoritmů pro optimalizaci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lacko, Branislav

Student řešil optimalizační úlohu řízení silniční křižovatky s využitím moderních metod systémového modelování a počítačové simulace. Provedl rozbor současných používaných přístupů a metod a na základě výsledků analýzy navrhl vlastní řešení pro konkrétní důležitou křižovatku ve městě Uh. Hradiště. Sestavil model křižovatky prostřednictvím produktu SUMO. Potřebné algoritmy řízení zpracoval v jazyce Python. Provedl počítačovou simulaci dopoledního a odpoledního dopravního režimu. V závěru práce doporučil jak využít vytvořeného modelu a získaných poznatků pro zlepšení dopravní situace ve městě. Jeho řešení navíc nevyžaduje úpravy současných křižovatek ani urychlený přechod na jejich adaptivní řízení. Velmi oceňuji výběr software nejen pro konkrétní simulaci ale i pro vizualizaci křižovatky a výsledků simulace. Výběr provedl student velmi dobře prostřednictvím vícekriteriální analýzy (viz vícektrit. matice Tab1. str. 22). Student velmi dobře zvládl několik složitých programových nástrojů, které nejsou zcela běžné, a dobře využil jejich možnosti. Rozsah práce 67 stran a 32 položek použité literatury především on-line přístupných souborů odpovídají požadavkům na tento druh odborného textu. Tím splnil zadání DP v celém rozsahu a práci považuji za výbornou a prospěšnou. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Otázky k obhajobě: 1) V seznamu literatury odkazujete na on-line články příspěvků časopisů a popisů SW produktů. Kdybyste měl uvést nějakou klasickou monografii, jejíž text byste mohl pro vámi řešenou problematiku využít, jak se jmenuje vědecká disciplína, která se těmito problémy zabývá? 2) Při studiu literatury o možných SW nástrojích při volbě simulačního produktu pro simulaci možnosti vzniku situace dlouhého čekání na průjezd křižovatkou nebo na dlouhé čekání u benzínové čerpací stanice, jste náhodou nenarazil na velmi rozšířený produkt, používaný SW produkt už na sálových počítačích, který se s ohledem na jeho popularitu upravil i pro současné osobní mikropočítače?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 140076