NETOPIL, L. Výroba materiálového zásobníku k vysoké peci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Marian

Předložená práce s názvem "Výroba materiálového zásobníku k vysoké peci" prakticky a detailně popisuje svařování a výrobu materiálového zásobníku. Detailně proto, protože je znát i po přečtení práce, že autor ve firmě pracuje. Práce je jako celek rozdělena do pěti kapitol a závěru. Po úvodním rozboru zadání, charakteristice vysoké pece a materiálového zásobníku, včetně představení firmy i zákazníka, následuje literární rešerše použitých materiálů a technologií svařování. V této části literární rešerše, i když jsou zmíněny v experimentu materiály Dillidur, Xar atd., absolutně postrádám vysvětlení o jaký typ termomechanicky zpracovaných ocelí (TMZ) otěruvzdorných ocelí se jedná a jaké problémy ve spojení se svařitelností je nutno řešit. Dále literární rešerše pokračuje popisem i včetně platných norem jednotlivých NDT metod zkoušení svarových spojů, vhodných pro danou aplikaci. Literární rešerše končí přehledným popisem i obrázkovým technologického postupu výroby materiálového zásobníku. V praktické části autor popisuje svařovací zařízení, výpočty vneseného tepla a předehřevu použitých materiálů, svařovací postupy (WPS), včetně parametrů svařování, pro jednotlivé kombinace materiálů a svarových spojů, vyhodnocení provedených NDT zkoušek u vybraných svarových spojů. Před věcným závěrem je uvedeno ekonomicko-technické zhodnocení a to jednoduchou formou typu nabídka, investice, náklady rovná se zisk z výroby dvou kusů zásobníků v ceně i časech práce. Po formální stránce mám několik připomínek, jako například: chybějící mezery mezi slovy, malá a velká písmena, absolutně chybí číslování některých vzorců, u obrázků chybí počátky (0), neúplné značení norem (chybí EN) v značení ČSN EN, navíc úvod a závěr, citace a seznamy práce se obvykle nečíslují počty stran. Po odborné stránce mám rovněž několik málo výhrad: metoda SAT – není vysvětleno, co zkratka SAT znamená, norma ČSN EN 499 je neplatná a byla nahrazena aktuální normou ČSN EN ISO 2560. Jinak jsem žádné nesrovnalosti nenašel. Z připomínek firmy jsem v práci nikde nenašel zapracování o svářecím dozoru, kvalifikacích svářečů, kvalifikacích postupů svařování, včetně odkazů na normy zajištění jakosti svařování ČSN EN ISO 3834, místo obecné zmiňované v práci ČSN EN ISO 9001. Jinak autor práce pravidelně docházel na konzultace a připomínky vedoucího zapracovával do své práce. Začal řešit svou diplomovou práci už před rokem v době, kdy se u nich ve firmě materiálové zásobníky vyráběly, tak aby měl co nejvíce dat pro svou diplomovou práci a obhajobu. Tyto data podle mého názoru autor zpracoval na dostatečné odborné úrovni, hlavně přehledně a prakticky, proto jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Předložená práce Bc. Lubomíra Netopila se zabývá popisem a zdokumentováním výroby zásobníku surovin pro zavážení vysoké pece. V úvodu a rozboru zadání se věnuje popisu Třineckých oceláren a výrobní firmy Energo IPT . Literární studie docela podrobně popisuje použité ocelové materiály a použité přídavné materiály, ale postrádám uvedení výrobců ocelí i výrobců přídavných materiálů. Popis metod svařování je z pohledu využití na vlastním svařenci dostatečný. Postrádám alespoň krátký rozbor svařitelnosti použité nelegované oceli P265GH. Rozbor svařitelnosti otěruvzdorných ocelí vyhovuje požadavkům zadání. Velmi podrobně jsou popsány metody NDT. V praktické části je proveden rozbor výroby zásobníku. Stěžejní část je věnována sestavení polotovarů a procesu svařování. Cením si výpočtové části předehřevů jednotlivých materálů. Prezentace provedených NDT zkoušek je zcela dostatečná. Ekonomické hodnocení je vzhledem k rozsahu zakázky vcelku stručné, ale dostačující. Závěr stručně shrnuje obsah DP. Připomínky: Nesprávné na str. 10 je uvedeno“ Druhou složkou jsou struskotvorné přísady jako ocelový odpad, okuje a kaly z hutní výroby“. Málo přehledné tabulky především tab. 2 – 8. Nesprávné označení přídavných materiálů v kap. 2.2.1 „uhlíková obalovaná elektroda a 2.2.2 uhlíkový drát“. V kap. 2.2.3 schází typ náplně plněné elektrody. V kap. 2.3 úvodní formulace svařování vůbec neodpovídá skutečnosti a norma EN 499 je neplatná. U popisu metody 136 je uvedená i plněná elektroda s vlastní ochrannou což je ale metoda 114. V tabulce 12 je uveden tepelný příkon ale v tab. 11 schází. Vzhledem k velké zakázce 2 ks zásobníků s cenou 5,6 mil. Kč, postrádám zkušební svary, pro mechanické vlastnosti svarových spojů a případně zkoušky makrostruktury, které by dokumentovaly kvalitativní hodnocení, jak je uvedeno v cílech práce a diplomant mohl hodnotit. Práce obsahuje řadu nepřesných termínů „řezání plamenem, nechtěný vodík, odbavovacím výkonem, elektronové kamery“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139677