HORÁKOVÁ, E. Zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Máša, Vítězslav

Predložená práce je obsahově vyvážená, logicky vhodně uspořádaná a plně koresponduje se svým zadáním. Těžiště bakalářského projektu spočívalo ve zpracování velkého množství procesních dat z různých zdrojů, jejich uspořádání a přípravě pro konkrétní využití - experimentální identifikaci systému. Jednalo se o úlohu časově velmi náročnou. Studentka se práci na zadání věnovala poctivě a aktivně také vyhledávala konzultace. Grafická stránka a formální úprava jsou na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlápek, Petr

Lze konstatovat, že zadání bakalářské práce pro Evu Horákovou bylo splněno na dané úrovni. V prvních kapitolách se autorka zabývá teorií experimentální identifikace systémů v obecné rovině a metodikou detekce chyb a neshod experimentálních dat. V navazující případové studii autorka vychází z reálného měření na jednotce pro termické zpracování biomasy. Tuto část považuji za nejpřínosnější. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány závěrům vyplývajícím z analýzy naměřených dat. Vzhledem k zodpovědnému přístupu autorky a tématu práce se obsahové nedostatky vyskytují pouze v omezené míře. Obsahové nedostatky Na str. 10 je uveden obecný fakt, že analytická identifikace lze provádět na základě závěrů teoretických matematicko-fyzikálních analýz. Experimentálně naměřená a selektovaná data v kapitole 5.4.1 (Data pro analytickou identifikaci) mohu být použita spíše pro experimentální identifikaci a nikoliv pro identifikaci analytickou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28313