BAJDICH, M. Stohovací paletizátor potravinářských přepravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem paletizátoru určeného pro manipulaci s potravinářskými přepravkami. V úvodní části práce jsou představeny základní pojmy z oblasti paletizace a následně jsou uvedena obdobná dostupná zařízení. Hlavní části práce obsahují vlastní návrh konstrukčního řešení paletizátoru. V závěru práce je provedena pevnostní kontrola hlavního rámu stroje. Součástí práce je i výkresová dokumentace – sestava paletizátoru, svařovací sestava hlavního rámu, sestava manipulátoru, sestava vozíku a část výkresů dílů. Práce je zpracována pečlivým způsobem a je přehledně a logicky členěna. Přesto se diplomant dopustil drobných chyb. K práci mám zejména tyto připomínky: - v kapitole 4. nejsou blíže specifikována kritéria hodnocení jednotlivých variant návrhu - u pevnostní kontroly rámu chybí detailnější popis uvažovaných zatěžovacích stavů - není zde uvedeno posouzení celkové stability stroje Předložená práce je původní a splňuje požadavky zadání. I přes uvedené drobné nedostatky má práce solidní úroveň. Diplomant ve své práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jorda, Vladimír

Diplomová práce Stohovací paletizátor potravinářských přepravek se zabývá velmi aktuální oblastí automatizace výroby v oblasti zemědělství a potravinářství, kde je poptávka producentů na progresivně stoupající tendenci. Z hlediska výrobce Htech cz je tak dané téma velmi aktuální. V první části jsou v práci shrnuty základní metody paletizace, které se v současné době nejčastěji používají a jsou doplněny rešerší obdobných řešení používaných u konkurence. Toto je provedeno přehledně a srozumitelně. V kapitole 4 jsou popsány alternativní konfigurace paletizátoru s funkčním popisem jejich funkce. Bylo by vhodné u každé z variant provést jednoduché zhodnocení tj. aby návrhy byly doplněny vždy silnou a slabou stránkou návrhu. Stejně tak by bylo vhodné, pokud by bylo shrnutí provedeno i formou stanovených hodnotících kritérií. Bylo by to jednoznačné a přehledné. Z praktického hlediska je třeba ocenit varianty, které zde nejsou vyhodnoceny jako optimální, protože ne vždy je v praxi z více důvodů možné použít optimální řešení a konfiguraci paletizátoru řešit byť méně vhodným způsobem, který ale zákazníkovi vyhoví nejlépe. Návrh paletizátoru je proveden s ohledem na platné normy a jsou provedeny potřebné výpočty. Návrh je proveden v logických a přehledných krocích. V místech kde dochází k volbě konkrétního prvku by bylo vhodné zdůvodnění, proč byla zvolena právě ta konkrétní varianta prvku ( např. prvky Festo). Kontrola konstrukce je provedena pomocí MKP. To hodnotím velmi pozitivně. Použitý model je jednoduchý funkční a umožní základní představu o namáhání konstrukce. Práce je zpracována ve spolupráci se spol. Htech cz Olomouc a měla by sloužit k dalšímu rozvoji výrobkového sortimentu uvedené společnosti. Z toho důvodu jsem hodnotil práci na základě potřeb výrobců. Uvedené připomínky uvedené v hodnocení jsou marginální a práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140362