JALŮVKOVÁ, M. Soubor demonstračních úloh pro předmět Úvod do kybernetiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Cílem bakalářské práce slečny Jalůvkové bylo navrhnout a implementovat soubor demonstračních aplikací, které budou sloužit pro edukativní účely studentům kurzu Úvod do kybernetiky. Myšlenkou těchto úloh bylo graficky demonstrovat základní/vybrané vlastnosti dynamických systémů využitím nástrojů poskytovaných prostředím MATLAB. Studentka přistoupila k práci poměrně aktivně, nicméně očekával bych při zpracování trochu větší samostatnost a pečlivost. Některé části byly tvořeny bez hlubšího zamyšlení se nad daným problémem, z čehož pak plynuly nekorektní výsledky a závěry. Studentka však docházela poměrně pravidelně na konzultace, tudíž zde byla možnost některé uvedené nesrovnalosti korigovat. Výsledkem jsou tak 4 funkční a parametrizovatelné aplikace simulující zjednodušenou formou dynamiku reálných systémů a jejich základní vlastnosti, včetně grafických doplňků. Formální i prezentační úroveň práce je na poměrně solidní úrovni, s odpovídajícím rozsahem. Trochu omezené je množství využité literatury. V práci se rovněž vyskytuje několik překlepů. Z pozice vedoucího práce konstatuji, že zadání práce bylo kompletně splněno. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 77 b/C.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Arm, Jakub

Studentka vytvořila aplikace v prostředí Matlab, které interagují s vytvořenými modely demonstrativních systémů. Při výběru demonstrativních modelů si v některých případech autorka přidělala komplikace. Do hydraulického systému implementovala výpusť, jejíž průtok musela linearizovat, přičemž zvolila hrubší metodu aproximace, což se projevilo na simulovaných průbězích. U tepelného systému vychází studentka z neúplné rovnice modelu systému, avšak rovnice přenosu je již korektní. V části implementace se mi zdá zbytečné porovnávat různé metody odečtu časové konstanty systému, avšak studentka ověřila ekvivalenci těchto metod. Kapitola s tvorbou GUI k modelům je velmi povedená a pěkně zdokumentovaná. Vytvořené aplikace jsou přehledné. V referencích bych různé dokumenty z dokumentace MathWorks uvedl pod jednou položkou. Jinak práce neobsahuje formální nedostatky. Práce obsahuje pouze několik hrubek a vět s porušenou syntaxí. Textová část je jinak po prezentační stránce velmi hezká. Přínos práce spatřuji ve vytvoření aplikací, které jsou tvořeny Matlab aplikací s napojením na Simulink modely, přičemž studentka se zamýšlela i nad uživatelským komfortem. Navrhuji hodnocení A (90 b.).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 142563