ŠKÝVARA, T. Návrh zkušební kabiny pro testy vysokotlakých čerpadel za snížené teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Bc, Tomáš Škývara si vybral diplomovou práci na základě motivace zpracovat práci u mezinárodní společnosti na pro praxi žádané a poměrně náročné téma. Na práci pracoval systematicky od obdržení potřebných podkladů. Práci konzultoval v úvodní části především u zadavatele, kterým je společnost Bosch Diesel s.r.o. Jihlava, kdy byly upřesňovaný požadavky na zařízení a doplňována vstupní data. Průběh řešení pak konzultoval jak u vedoucího práce, tak v pravidelných termínech u zadavatele. Při řešení zkušební klimatizované kabiny využíval jak odborných znalostí nabytých během studia, tak zkušeností získaných při konzultacích s řadou firem a dodavatelů potřebných částí zařízení. Tuto snahu studenta a množství získaných a zapracovaných informací a praktických zkušeností v práci vysoce hodnotím. Velice kladně hodnotím schopnost samostatné práce studenta, celkové časové rozvržení a dodržování daných termínů, díky čemuž mohlo být výsledné řešení dopracováno vzhledem k možnostem studenta dopracováno do značně pokročilého stavu potřebného k realizaci. Na práci je možno ocenit jak množství připravené dokumentace, tak to, že student bezprostředně spojoval konstrukční práce s hodnocením ekonomické výhodnosti navrženého řešení a prováděl zároveň dostupná srovnání. Navržené řešení tak ve své komplexnosti spojuje konstrukční, technologickou i ekonomickou stránku. Kromě toho se student zabýval i dalšími praktickými otázkami, jako je např. otázka bezpečnosti. Práce je členěna logicky a rovněž po formální stránce zpracována poměrně pečlivě pouze s drobnými nedostatky. Cíle diplomové práce dané zadáním byly splněny rámec daný zadáním, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čáp, Jaroslav

Diplomová práce Bc. Tomáše Škývary se zabývá návrhem zkušebního zařízení pro dlouhodobé testy vysokotlakých čerpadel za snížených teplot. Zkušební zařízení sestává z kabiny, kterou je nutné umístit do již exisktující zkušební stanice, a z chladicího systému, kterým je nutné stávající zařízení dovybavit. V úvodu práce předkládá diplomant stručný přehled klimatizačních zařízení a věnuje se popisu zkušební stanice, pro kterou je kabina určena. Následuje zadavatelem definovaný výčet požadavků na chladicí zařízení. Vlastní práce začíná logicky stanovením tepelné bilance. Zdroje tepla a tepelných ztrát jsou identifikovány, analyticky vypočteny a tepelné ztráty stěnami kabiny ověřeny i numericky metodou konečných prvků. Rozdíl výsledků maximálně 1% ukazuje na správnou volbu analytického modelu a velmi dobrou orientaci diplomanta v problematice vedení tepla. Diplomant navrhl dvě varianty uspořádání chladicího systému. Obě varianty jsou velmi dobře popsány včetně způsobu připojení ke stávající zkušební stanici. Komponenty pro jednotlivé varianty chlazení vybíral po konzultaci s experty ze specializovaných firem, a tak byl schopen odhadnout i náklady na realizaci. Návrh zkušební kabiny je proveden velmi detailně. Diplomant ve své práci řeší i některé technologické detaily při výrobě kabiny, velmi dobře se vypořádal s problémem kondenzace vodních par uvnitř kabiny. Vysoce oceňuji, že součástí návrhu jsou prvky a technologie zajišťující správnou a bezpečnou funkci celého zařízení v případě havarijních stavů. Je také vhodné zmínit, že v návrhu jsou hojné využity typizované nebo normalizované součásti, což má příznivý dopad na výslednou cenu zařízení. Konstrukční návrh ventilace v kabině opět vychází z počítačového modelování. Diplomant při řešení problému prokázal vysoký stupeň odbornosti, kreativity, samostatnosti a píle, důležité body vždy konzultoval se zadavatelem. Výsledkem je diplomová práce, která má velmi vysokou úroveň nejen z hlediska technického, ale i z hlediska formálního, stylistického a gramatického. Práce je vytištěna na kvalitní papír, který její úroveň jen podtrhuje. Je přehledná, logicky členěná a velmi názorná zejména díky zdařile vyhotoveným obrázkům. K přiložené výkresové dokumentaci nemám výhrad. Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání v celém rozsahu a přiložená dokumentace může být použita pro výrobu zkušební kabiny. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49247