LICHOSYT, D. Implementace hry dáma s využitím robotického manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lázna, Tomáš

Předložená diplomová práce má vhodně zvolenou strukturu, která volně kopíruje body zadání a umožňuje čtenáři snadnou orientaci. V úvodu jsou popsány předchozí výsledky, na které práce navazuje, je uvedena motivace a definovány cíle práce. V rámci závěru jsou detailně popsány dosažené výsledky, je ozřejměno, co je vlastním přínosem diplomanta, objevují se také prvky diskuse. Rozsah práce je standardní, a tím pádem naplňuje doporučení. Práce se dobře četla. Po formální stránce je spíše nadprůměrná, jsou dodržena všechna zásadní typografická pravidla. S jazykovou úrovní jsem spokojen, našel jsem velmi málo překlepů a matoucích formulací. Kvituji sazbu v LaTeXu. Práce s literaturou je naopak spíše podprůměrná, počet zdrojů je nižší, jsou ovšem napříč prací korektně citovány. V seznamu literatury najdeme také odkazy na odborné monografie/časopisecké publikace. Výstupem práce je funkční demonstrátor hry dáma, kterou může hrát člověk proti robotu. Ačkoli není tento demonstrátor dotažen do podoby, kdy by jej bylo možno využívat „přirozeně“, je dostatečně propracován na úroveň, aby jej bylo možné s proškolenou obsluhou předvádět. Praktické využití tak může najít v rámci různých fakultních akcí typu den otevřených dveří, Noc vědců, atp. Práce navíc popisuje, které prvky je nutné doplnit a jakým způsobem by bylo vhodné je realizovat, což umožňuje v budoucnu na ni navázat a rozšířit demonstrátor o další příhodné funkce. Konstatuji, že požadavky, které jsem jako vedoucí na diplomanta kladl, byly všechny splněny. Student během semestru pracoval aktivně a svědomitě, práci si vhodně rozložil a nedostal se tak do časové tísně. Soudím, že reálnou prací u demonstrátoru trávil více než adekvátní množství času. Postupně prokázal četné odborné znalosti, jak z oblasti HW, tak SW, naučil se dobře pracovat se systémem ROS, efektivně využívat převzatý kód, velmi dobře zvládl potřebné úlohy z počítačového vidění. Celkově proto práci hodnotím veskrze pozitivně a s klidným svědomím mohu konstatovat, že svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A / 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ligocki, Adam

Práce se zabývá tvorbou systému, který bude pomoci robotického manipulátoru schopen hrát dámu s lidským hráčem. Zadání práce je poměrně komplexní a zahrnuje celou řadu podoblastí, které byl autor nucen řešit, jako například ovládání robotického manipulátoru, počítačové vidění, návrh softwarové architektury, mechanika, atd. Práce postupně prochází veškerou problematiku a popisuje, jak autor postupoval při řešení jednotlivých problémů. Celkově je text strukturován dobře, a problematika je vysvětlena na vhodné úrovni. Občas autor ve svých úvahách předbíhá problematiku, kterou doposud v textu objasnil, kdy pracuje s informacemi, které čtenáři sdělí až v následujících kapitolách. Přesto, že autor přiznává, že na projektu pracoval již v rámci BP a jednoho magisterského předmětu, je zřejmé, že během DP systém významně rozšířil. Úsilí věnované této práci je rovnoměrně rozděleno mezi všechny kapitoly a v práci neshledávám slabá místa. Do budoucna je možné velmi dobře na studentovu práci navázat. Práce s literaturou je na dobré úrovni. Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji jí k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 142630