ŠŤASTNÁ, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Přístup k řešení zadaného úkolu je nový, reaguje na potřeby dnešních potencionálních uživatelů, zejména v podlažích domu určených pro bydlení studentů. Tato forma přístupu k tvorbě vnitřního prostoru objektu vysokoškolských kolejí, tedy individuální buňky pokoje určené pro spaní, relax a studium a společný prostor pro ostatní aktivity, je již prověřený úspěšnými realizacemi. Vyžaduje od tvůrce velkorysejší přístup k tvorbě daného stavebního druhu. V zásadě se to slečně Šťastné povedlo, práce v tomto smyslu není formální, nabízí neotřelé řešení úkolu. Dovolím si prezentovat své přesvědčení, že "zadavatelem" požadovaná kapacita objektu je ve zřejmém rozporu s reálnými možnostmi dané parcely, určená zřejmě více ekonomickými požadavky. Přesto se myslím podařilo v tomto návrhu nabídnout dobré řešení, i když je zřejmé, že by větší volný prostor daný např. menší požadovanou ubytovací kapacitou, dal více vyniknout výše popsanému konceptu. U slečny Šťastné si cením poctivý přístup v samotném tvůrčím procesu, ověřování nápadů na modelech a skicách v souvislosti s danou lokalitou a jejím prostorovým uspořádáním. Otázky a náměty k obhajobě: - možnost aktivnějšího zapojení přilehlého nábřeží do celkového řešení objektu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka Jitka Šťastná pracovala na zadaném úkolu velmi zodpovědně a s profesionálním přístupem. Od hledání základního konceptu až po konstrukční detail.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hrubý, Jan

velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Vlastnímu řešení předchází podrobný rozbor širších vztahů, což je kladem práce, stejně tak jako snaha o řešení prostoru ve vztahu k hotelu Austerlitz. Gradace hmot, zvláště pak od nábřeží je příliš schématická a snad i násilná.
Architektonické řešení B Uzavřená hmota, členěná odstupňováním, je vnitřkem otevřena do kosoúhlého nádvoří. Netradiční koncept dispozice studentského ubytování je sice zajímavý, ale nabízí jednolůžkové pokoje s nadstandardním zázemím, což není příliš ekonomické.
Provozní řešení C Naprosto nevhodné spojení vstupů do pokojové části kolejí a společného schodiště 1np, 2np ...Řešení komunikací a stání v podzemních podlažích je zcela nemožné. Nedovedu si představit jízdu s automobilem.
Technicko konstrukční řešení C Technicko konstrukční řešení odpovídá možnostem a očekávaným přístupům v řešení zadaného úkolu. Problematické je rozhodnutí o jednom dilatačním celku.
Formální úroveň B Výkresová část na slušné úrovni. Dispozice půdorysů a jejich zařízení je v tisku na výkresech velmi málo čitelné. Vizualizace jsou spíše o dojmu, než o architektonické výpovědi.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 39678