LINDOVSKÝ, P. Biologická využitelnost hořčíku a zinku z doplňků stravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Student splnil zadání práce. Zadané problematice se student intenzivně věnoval, pravidelně docházel do laboratoře, prováděl experimenty, vyhodnocoval výsledky a průběžně postup svojí práce konzultoval s vedoucím. Teoretickou část bakalářské práce student zpracoval včas a v dobré kvalitě. Výsledky získané v laboratoři student dokázal zpracovat, vyhodnotit a vhodně diskutovat. Bakalářskou práci studenta Patrika Lindovského doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou A, tj. výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křikala, Jakub

Předložená bakalářská práce studenta Patrika Lindovského pojednává o sledování biologické využitelnosti hořčíku a zinku z různých doplňku stravy. Struktura práce má standardní členění, výtku mám k jen k číslovaným podkapitolám 4. úrovně, které nejsou zahrnuty v obsahu, a k chybějícímu seznamu použitých zkratek. V teoretické části student stručně charakterizoval doplňky stravy a popsal význam analyzovaných prvků v organismu, bohužel kapitola zabývající se aplikovanými analytickými postupy je zpracována nedostatečně. Vzhledem k použití instrumentální techniky ICP-OES bych rozhodně doporučil zmínit problematiku přípravy pevných vzorků pro analýzu. I přes kratší rozsah se však jedná o poměrně kvalitně zpracovanou literární rešerši, ze které je patrné, že se student orientuje v řešené problematice a dokáže sepsat ucelený odborný text. V rámci experimentální části práce autor testoval celkem 13 různých vzorků doplňků vzorku, které přehledně charakterizoval v samostatné kapitole. Během přípravy experimentů student pracoval samostatně, pečlivě a v případě nejasností se nebál komunikovat s vedoucím práce či pracovníky v laboratoři. Naměřená data dokázal student správně vyhodnotit a výsledky přehledně prezentoval v tabulkách, grafech a přiměřeně diskutoval. Zde bych jen doporučil uvést i naměřené kalibrační přímky či regresní koeficienty pro analyzované prvky. V závěru student stručně shrnul dosažené výsledky v kontextu s údaji uváděnými výrobcem analyzovaných suplementů a kriticky zhodnotil zjištěné nesrovnalosti. Autor čerpal celkem z 28 literárních zdrojů, které jsou správně citovány, avšak v některých odstavcích textu chybí odkazy na původní zdroje. Oceňuji však, že student pracoval převážně s odbornou literaturou, což se pozitivně projevilo především v rešeršní části. Ze stylistického hlediska celkovou kvalitu práce mírně snižují gramatické chyby, překlepy a nevhodné formulace (např. „minerály“ místo „minerální látky“ či „mikrovlnka“ místo „mikrovlnná pec“), kterých by se měl při psaní dalších odborných textů vyvarovat. Celkově se však jedná o zdařilou bakalářskou práci, která podtrhuje dobrou orientaci studenta v řešené problematice a jeho schopnost samostatné práce při řešení zadaných úkolů. Protože všechny stanovené cíle byly splněny, doporučuji předloženou bakalářkou práci k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou "A", tj. výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139278