POLNICKÝ, J. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce je zaměřena na konstrukci pásové brusky pro ruční broušení. Úvod práce je věnován obecné problematice broušení, na kterou autor navazuje velmi krátkou rešerší, která je zakomponována do poměrně strohého návrhu variant a volbu varianty řešení. Dále práce navazuje popisem vlastního konstrukčního řešení, které je doplněno o výpočty nutné pro návrh a dimenzování. Práce by si zasloužila větší péči z hlediska sjednocení formátů (viz. např. seznam použité literatury), aktualizaci některých obrázků dle poslední verze modelu atd. V práci byly splněny všechny požadované cíle zadaní, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Předložená práce naplňuje stanovené cíle, jediná výtka v tomto ohledu se týká nepříliš rozpracovaným variantám možného řešení. Jsou zde uvedeny komerčně dostupné zařízení, zde by bylo vhodné varianty ilustrovat vlastními schématy. Autor práce předvedl dobrou orientaci v problematice. Samotný konstrukční návrh je vcelku zdařilý, ale najdou se zde určité chyby. Například absence seřizování napínací kladky, aby se nesmekal brusný pás, těsnící kroužky nejsou v rolnách nijak zajištěny apod. Celý stroj je pak díky rolnám a nosné desce zbytečně velmi těžký. Přes své připomínky práci hodnotím jako dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140134