KRČÁL, P. Deskripce vnitřních a univerzálních brousících strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student zvolil vhodnou strukturu BP, grafická a stylistická úprava této práce je však nevyhovující. Práce obsahuje celou řadu gramatických chyb. Postrádám odkazy na prezentované obrázky v samotném textu BP. Student se při rešeršní práci omezil pouze na domácí publikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Vypracovaná rešerše je z větší části věnována univerzálním bruskám, s uvedením předních výrobců. Menší důraz je kladen na popis a roztřídění vnitřních brousících strojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11124