MICHÁLEK, T. Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Červenka, Vladimír

Předložená práce studenta Michálka je odbytá a technicky na špatné úrovni. Bohužel nedošlo ke splnění zadání. Když pominu velmi povrchně provedený přehled MAC protokolů a chybějící srovnání, nedošlo k žádné funkční implementaci, byť jen referenčního X-MAC protokolu, jehož zdrojový kód je volně dostupný. Vlastní návrh řešení je pak jen návrhem na "skloubení" dvou protokolů, přičemž samotný popis v kap. 5.2 je natolik strohý, že nedovoluje detailnější analýzu. Kapitola 6. (implementace) pak nabízí jen pohled na několik obrázků z tech. dokumentace. Formální zpracování je spíše horší. Je využit zcela chybný způsob citace literatury, rastrové obrázky mají malé rozlišení a velkou velikost, diagramy obsahují podtržení po kontrole chyb. Po vzoru anglické literatury mají některá podstatná jmenná velké písmeno (např. Hvězda). Práce obsahuje celou řadu chybných a technicky zavádějících formulací, na které byl student upozorněn už v semestrální práci. Odborná úroveň je tak velmi nízká a svědčí o povrchní znalosti problematiky. Těmto chybám se dalo předejít pravidelnou konzultací či alespoň kontrolou práce před odevzdáním. Aktivita během zpracování byla nulová a práci jsem před odevzdáním ani neviděl. Vzhledem k odborné úrovni předložené práce a nesplnění zadání nedoporučuji práci k obhajobě. Splnění zadání 20/ 50b. Aktivita během řešení a zpracování práce 5/ 20b. Formální zpracování práce 8/ 20b. Využití literatury 2/ 10b.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Předložená práce "Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě" měla za cíl návrh energeticky úsporného protokolu pro bezdrátové senzorové sítě. Oproti tomu se hned v úvodu dočteme, že si práce klade za cíl seznámit čtenáře s bezdrátovými senzorovými sítěmi. Bohužel, v tomto duchu práce i pokračuje. Největší částí práce je teoretický úvod a to jak do problematiky WSN tak do MAC protokolů. Teoretická část je psána místy až populárně-naučnou formou, obrázky jsou zbytečně velké, nebo převzaté z jiných zdrojů. Některé uváděné informace jsou minimálně zavádějící. Po teoretické části následují kapitoly 5 a 6, ve kterých měl být předveden návrh nového protokolu a jeho implementace. Opět se opakují zbytečné nebo příliš velké obrázky (obr.20,21), nebo obrázky s nulovou informační hodnotou pro tuto práci - zapojení pinu na konektoru jednotky IRIS. Samotný návrh je proveden formou "spojíme tyto dva protokoly" na méně než jedné straně (kap. 5.2.). Chybí mi minimálně seznam zpráv protokolu, diagramy komunikace, odhad spotřeby a úspory energie oproti jiným protokolům. V kapitole 6.2 se pak dočteme, že během implementace se student setkal s obtížemi, nemohl použít protokol WX-MAX a rozhodl se tedy upravit a přepsat standard IEEE802.15.4. Tento postup nepovažuji za správný (zejména kvůli jeho obsáhlosti). Popis implementace je shrnut do 1 obrázku s ukázkou kódu. Zdrojové kódy v příloze pak nejsou kompletní a není možné ověřit funkčnost, ani úpravy, které student měl udělat. Velmi v práci postrádám jakékoliv testování navrženého řešení - přenosové rychlosti, spolehlivost, spotřeba energie atd. Samotný text práce je také poměrně krátký. Z výše uvedených důvodů práci hodnotím 40/F

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 93796