HINDRICH, T. Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Pan Tomáš Hindrich se ve své bakalářské práci zabývá návrhem zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu. Student v průběhu tvorby práce konzultoval své řešení v přiměřené formě, přičemž jeho návrhy byly z počátku těžko realizovatelné. Navržené zařízení je nakonec funkční a splňuje předem stanovené požadavky. Teoretický rozbor daného problému je až na určité nepřesnosti dostačující, možná by bylo vhodné lépe popsat vybrané měřicí přístupy a důvody jejich volby. Praktická část někdy postrádá detailnější informace a to zejména důvody výběru snímačů a návrhu mechanické a elektrické časti, které by bylo vhodné podložit alespoň základním výpočtem. Experimentální část by také měla být lépe zpracována a popsána, jelikož není možné zjistit jak bylo provedeno stanovení koeficientů pro výpočet rychlosti z naměřených dat. Cíle práce byly splněny a i přes určité nedostatky, doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Autor se v bakalářské práci zabývá návrhem zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu. První část práce je věnována rešerši, zabývající se prouděním tekutin a měřením teploty a průtoku. Jsou zde popsány základní principy a vztahy. Rešeršní část má adekvátní rozsah, ale postrádám zde, či v části následující příklady čidel s vlastnostmi, které jsou v práci požadovány – je uveden pouze jeden přístroj. Následující praktická část práce je věnována návrhu zařízení, jeho realizaci a kontrolnímu měření. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se zařízení skládá. Avšak v této části postrádám celkové schéma. To je sice umístění v příloze, avšak pro přehlednost by bylo lepší umísti v této částí, či alespoň tam umísti hlavní bloky. Kladně hodnotím konstrukci zařízení. Výhrady mám naopak k vyhodnocení provedeného měření. Postrádám například informace o opakování měření po úvodní kalibraci apod. Byly splněny všechny formální náležitosti práce, včetně zadaných cílů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139759