BARCUCH, J. Průzkum a inovace procesu ohybu trubky při výrobě opěrky hlavy (headrest rod) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Radko

Hodnocení vedoucího DP. Student: Jiří Barcůch,BC. Vedoucí DP: Prof.Ing.Radko Samek, CSc. Jedná se o obtížné zadání Známá teoretická východiska technologie ohybu trubek bylo nutno doplnit studiem nových zahraničních publikací a aplikovat na daný proces. Technologií postupného, „prostorového“ ohybu trubek na výrobní lince fy. MUBEA musel nastudovat přímo v provozu. Zde se seznámil nejen s kinematikou pohybu nástrojů a jejich dílčí funkcí. Musel analyzovat způsob užívané rozměrové kontroly finálního dílce-opěrky hlavy a hledat způsob uplatnění Pareto analýzy pro posouzení vlivu významných parametrů procesu ohybu na přesnost. Dospěl k názoru, že rozhodují je první operace. Tento mezi-operační tvar využil k měření změny tloušťky průřezu po ohybu, vyhodnotil reálné poloměry, míru zploštění. Získané údaje využil ke stanovení modulu odporu průřezu v ohybu. Zde využil metodiku publikovanou v zahraniční literatuře založené na předpokladu změny kruhového průřezu na eliptický tvar. Nadstandardní problémy spojené s řešení jsou spojeny s nutností dojíždět do podniku, který sídlí v lokalitě Žebrák (u Berouna). Další problém- závislost na změnách výrobního programu v průběhu páce na DP, což souvisí s problémy uplatnění statistického hodnocení. To je podmíněno nejen vysokým počtem kusů, ale i možností změny některých podmínek ohybu a tím výrobou ověřovacích kusů atd. Pomoc vedoucího byla úměrná obtížnosti zadání

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Diplomová práce je zaměřena na průzkum vlivu procesních parametrů, materiálového faktoru a silového působení nástroje na dodržení mezních tolerancí tvaru opěrky hlavy. Zejména je analyzován tvar opěrky po 1. ohybu. Hlavním výsledkem práce je analýza geometrie ohybu, popis silového mechanismu nástroje a návrh dalších experimentů, které by umožnily plně objasnit zadanou problematiku. Práce je vypracovaná v logickém sledu, s využitím aktuálních literárních zdrojů a na základě úzké spolupráce se zaměstnanci společnosti Mubea, což svědčí o dobré odborné úrovni a samostatnosti řešitele. Obzvláště kladně hodnotím propracovanou kapitolu 3.5 týkající se silového mechanismu nástroje. K práci mám následující připomínky a otázky: - Po obsahové stránce je práce stručná a strohá. Některé pasáže by bylo dobré více rozvést pro lepší pochopení podstaty problémů. Zejména v praktické části často chybí komentáře k dosaženým výsledkům. V práci se vyskytují gramatické chyby a složitá nesrozumitelná souvětí. - V úvodní části kapitoly 1 “Přehled současného stavu“ se autor pouze zmiňuje o tzv. “vybrané opěrce, která je předmětem zkoumání.“ Její bližší specifikace se vyskytuje až o 3 strany dále a není tedy ihned jasné, o jaký konkrétní dílec se jedná. - Na str. 18 autor chybně uvádí, že za tlustostěnné trubky se považují ty, jejichž hodnota t/D je menší jak 1/12. Ve skutečnosti se za tlustostěnné trubky označují ty, které mají poměr t/D nikoliv menší ale větší než je hraniční hodnota. Tato hraniční hodnota ovšem není 1/12 nýbrž 1/10. - V práci se vyskytuje nesoulad v popiscích na obrázcích a textem práce, např. obr. 2.4, 2.6, 3.16. - V kapitole 2.4 autor popisuje jednu myšlenku dvakrát, čímž uvádí ve zmatek značení daných veličin. Pro zjednodušení a srozumitelnost by bylo dobré spojit obrázky 2.6 a 2.7 v jeden. - Rovnice (2.4) na str. 25 je chybně označena jako vztah pro výpočet zbytkové křivosti. Správně je to vztah pro výpočet zbytkového poloměru. - Na str. 26, v textu týkajícího se rovnováhy momentů je chybně uvedený index poloměru, místo Rc má být Ro. - Na str. 30, u odstavce týkajícího se stanovení smluvní meze kluzu chybí v podnadpise označení Rp0,2. - Výsledky tahové zkoušky získané v rámci řešení DP nejsou v práci nijak komentovány. Stejně tak tu chybí porovnání získaných výsledků s výsledky z materiálového atestu. - V tabulce 3.5 na str. 35 je ohyb č.4 označen za volný, vzhledem k hraniční hodnotě R/D = 6 lze tento ohyb označit víceméně již za ostrý. - Zadaný průměr polotovaru je 11,92 mm, autor ovšem v některých případech počítá s hodnotou 12 mm aniž by toto zaokrouhlení komentoval. - V tab. 3.8 na str.39 by bylo vhodné též uvést číselná označení jednotlivých poloh měření. - U kapitol 3.3 a 3.4 jsou uvedeny pouze výsledky měření. Chybí tu jakýkoliv závěr a polemika. - V nadpisu hlavní kapitoly 4 jsou chyby. - Obr. 47 na str. 53 je velmi malý a téměř nečitelný. - Poslední kapitola “Závěr“ není očíslována. Navíc byl autor při psaní závěru až příliš stručný. Chybí tu shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků, vlastní úvahy a komentáře. Uvedený parametr ohybu R/t je chybný, patří sem poměr t/D. - U téměř všech citací uvedených v seznamu použitých zdrojů chybí kurzíva. Zdroje 11 a 14 jsou totožné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65131