BERAN, J. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Palaščak, Michal

student plně splnil zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A student pracoval poctivě celý semestr
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Rozsypal, Petr

Autor zvládnul splnit zadání bakalářské práce a se složitým zadáním si poradil dobře. Technická dokumentace poskytuje dostatek jasných informací. Práce však postrádá větší koncentraci na samotný architektonický návrh, koncept není vysvětlen jednoznačně, analytická část postrádá jasnou spojitost s návrhem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autor bakalářské práce vychází z urbanistické koncepce vítězného návrhu na rekonstrukci Mendlova náměstí. Vzhledem k tomu, že součástí zadaní bylo dodržení navrhovaného územního plánu města Brna, chápu, že to mohlo být poměrně svazující. Ale i tak bych od studentské práce očekával více kreativity při interpretaci těchto regulací. Nicméně požadavky zadání byly formálně splněny.
Provozní řešení D Návrh je složen ze čtyř samostatných celků (zázemí, parteru, radnice a bydlení), které jsou vměstnané do skeletu. Každá s těchto částí je pak pragmaticky rozmístěna do jednotlivých pater. Tyto části jsou obslouženy dvěma komunikačními jádry (jedno pro radnici a druhé pro bydlení). Zázemí v 1PP je dostačující pro navrhnutý polyfunkční dům a je napojeno na přilehlé podzemní parkování. Parter obsahuje vstupní prostory do radnice a podatelny, dále pak samostatné provozy knihovny, kavárny a pekárny. Vstup do radnice je doplněn o otevřené atrium se zelení, které tak vytváří příjemný přechod z náměstí do radnice. Jelikož jde o jeden z nejpěknějších momentů návrhu, ocenil bych kdyby tomu prostoru půdorysně neubíralo podřadné zádveří. Orientování vstupu do radnice, pekárny a kavárny k náměstí hodnotím pozitivně. Knihovna je plošně značně poddimenzovaná a nenabízí dostatek komfortu pro její uživatele, možná by bylo lepší tuto plochu věnovat obchodům. Administrativní část radnice je umístněná do 2 až 3NP, každé z těchto pater disponuje dostatečně velkými komunikačními koridory, které slouží jako čekárna. Vše je uspořádáno přehledně a logicky, což je pro typologii administrativních provozů zásadní. Bydlení je obslouženo jedním komunikačním jádrem, které je napojeno na hlavní chodby. Tyto chodby jsou poměrně dlouhé a bez přirozeného osvětlení. Dispozice bytů nejsou řešeny optimálně, některé trpí nepoměrem ploch (přehnaně velké koupelny na úkor obytných místností), pračkami v zádveří (při dostatečném prostoru v koupelnách), nepravidelnými půdorysy (mnoho výklenků a zbytečně zalomených stěn).
Technicko konstrukční řešení B Technicko-konstrukční řešení je dobře zvládnuté, dimenze vodorovných a svislých nosných konstrukcí působí důvěryhodně. Detaily jsou zpracovány svědomitě, bez tepelných mostů a s podrobně popsanými skladbami
Architektonické řešení C Autor pracuje se základní hmotou kvádru, kterou ubírá pro lepší proslunění bytů a uvolnění výhledů na místní dominanty. Výsledná solitérní stavba je zvenčí materiálově sjednocena, rastr oken je změněn v posledních třech patrech, které náleží bydlení a je tak jemně oddělen od radnice. Výsledkem je střídmá do náměstí členitá stavba. Autorův přístup k věci beru jako legitimní, ale i tak bych ocenil větší míru invence, jelikož nenavrhoval jen městský dům, ale i radnici.
Formální úroveň D Práce má přehlednou grafickou úpravu, výkresová část pracuje s klasickou čárovou kresbou, která je čitelná a přehledná. Obrazová část popisuje vzhled budovy a jejího interiéru dostatečně, ale chybí jí emoce a nenavozuje atmosféru významné budovy na živém náměstí. Analytická část jen stroze popisuje zadání bakalářské práce a poskytuje jen kusé informace, které neobjasňují problematiku širšího a bližšího okolí.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 151442