ŠMAHEL, M. Zvyšování plnicí účinnosti dvoudobého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Pan Matěj Šmahel se o zadané téma velmi zajímal a přesto, že konzultací využíval spíše sporadicky na práci po celou dobu pracoval velmi intenzivně. Škoda, že se tak nevyhnul drobným nedostatkům zejména formálního charakteru. Byť je celá práce z jazykového hlediska psaná „lidovější“ formou je zřejmé, že student má v dané problematice značný přehled, z čehož vychází i vhodné logické uspořádání celé práce. Dosažené závěry odpovídají skutečnostem. Na práci je potřeba vyzdvihnout, že student dokázal správně pracovat jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické, kde na základě jeho konstrukčních návrhů byly vyrobeny prototypové vzorky, jež student následně otestoval, správně metodicky zhodnotil a vyvodil adekvátní závěry. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Prakticky zaměřená bakalářská práce se zabývá zvyšováním výkonu dvoudobých zážehových motorů. V první částí jsou popsány konstrukční skupiny dvoudobého motoru a jejich vliv na výkonové parametry, v následující částí jsou pak použity různé typy skutečně provedených úprav na motoru Jawa 50. Jednotlivé body zadání jsou splněny, ačkoli navzdory názvu práce se její čtenář o účinnosti plnění dvoudobého motoru prakticky nic konkrétního nedozví. Dokument vykazuje vysokou originalitu, rozsah řešení je na bakalářskou práci značný a využitelnost dosažených výsledků v praxi je nesporná. Z hlediska faktického není v kapitole věnované přepouštění dvoudobého motoru vůbec zmíněno příčné vyplachování, přestože jeho princip je alespoň ilustrativně zachycen na obr. 22. Navzdory tvrzení ze str. 13 není nutné k získání plochy okamžitého průtočného průřezu kanálu integrovat křivku znázorňující změnu průtočné plochy kanálů v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele, neboť sama funkční hodnota křivky tuto plochu vyjadřuje. Často nesprávná je použitá terminologie, např. pro plnicí účinnost motoru se v angličtině určitě nepoužívá výraz „filling efficiency“, viz anglický abstrakt, zavádějící je pojem „měrný objem válců“ na str. 11, expansní zdvih by neměl být označován coby „výbuch“ (str. 11) a nesprávně je časté použití jednotky objemu ccm3. V dokumentu z technické vysoké školy by se pro jednotku výkonu neměla používat „koňská síla“ (str. 16), těleso jazýčkového ventilu se na str. 23 označuje výrazem „kostra“. Namísto pojmů ojniční a pístní čep se objevují výrazy „spodní čep“ a „horní čep ojnice“, místo hmotnosti „váha“ a o klikové skříni motoru Jawa 50 se hovoří jako o „bloku motoru“. Horší je formální a jazykové zpracování práce. Abstrakt je příliš stručný, obecný a jeho funkci do značné míry nahrazuje až závěr. Kapitolu 1.2 není nutné dále členit, pokud obsahuje pouze jedinou podkapitolu 1.2.1. Každý nadpis nové kapitoly druhé a třetí úrovně by měl být vůči předchozímu odstavci oddělen jedním prázdným řádkem. Strany se seznamem použitých zkratek a symbolů mají v záhlaví uvedeno „SEZNAM PŘÍLOH“, str. 52 je v dokumentu zcela nadbytečná a strany 49 a 51 mají překryté logo VUT v záhlaví. Typograficky chybný je zápis skalárního součinu v rovnicích, nesprávné je začlenění rovnic do textu, zcela chybí jakékoli číslování rovnic a rovnice jsou popisovány jako „vzorce“. Číselné hodnoty jsou psány kurzívou a nesprávný je zápis jednotky u číselné hodnoty bez mezery. Na každý obrázek by měl být v textu odkaz a zářivě žluté křivky i jejich popisky (např. na obr. 7) nevynikají na bílém pozadí příliš velkým kontrastem. Z jazykového hlediska je pro tento typ dokumentu zcela nevhodné časté použití 1. os. č. j. i mn. Vyskytují se pravopisné chyby typu „nabité znalosti“ na str. 34, vhodné není využití budoucího času v tom smyslu, co čtenáře v dokumentu ještě čeká, a text je rovněž zatížen množstvím slangových výrazů. Z dokumentu vyplývá, že autor jistě má zkušenosti s laděním dvoudobých motorů a pro tyto účely využívá širšího zázemí. Zarážející však je, že na mnoha místech v teoretické části práce vůbec není zřejmé, odkud autor tyto poznatky čerpal a celé odstavce nemají uveden jediný zdroj. Přitom problematika výměny náplně ve válci byla velmi dobře zmapována např. již v publikaci Dvoudobé motory vozidlové autora R. Vykoukala z roku 1957. Celkově však lze konstatovat, že se jedná o nadstandardní bakalářskou práci s větším přesahem do praxe, jejíž výsledné hodnocení snižuje pouze nedotažené provedení odevzdaného dokumentu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140140