PREININGER, P. Až vlci odejdou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Nejdřív tam byla bažina, pak malý přístav. Pak město, rychle rychle velké město. A vysoké domy až do nebe během pár let. Zvláštní, nejvyšší, naházené halabala mezi malými domky. Co dál? Víc a výš? Každý sám za sebe, v útlé izolovanosti výšky na chlubení? Ticho, jen hluk velkoměsta a křik ptáků kdesi dole a svistot větru o výdechy klimatizace. "Chmrrm", zakašlal jeden, předpředpředloni nejvyšší. Ostatní ani muk. Dodal si proto odvahy a pokračoval: "Promiňte, poslední roky si říkám, proč my se vlastně nikdy nepředstavili? Roky zde trčíme (doslova) vedle sebe, tak proč se trochu blíž neseznámit? Předloni nejvyšší nesměle pípla: "Jako z dlouhý chvíle, nebo něco víc? Já se trochu stydím, nejsem úplně připravená. Ale kdyby nás letos nejvyšší doprovodil...?" Loni nejvyšší ten neobvyklý dialog zamyšleně pozoroval: "Nemuselo by to být věru špatné," zasnil se. "Nebýt sám, ale poprvé se vzájemně dotknout. Jeden nikdy neví, co by z toho mohlo být," lišácky zabručel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Výrazný, přesvědčený, s osobní zkušeností a nezbytnou sebereflexí.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Fránek, Zdeněk

Práce dokládá schopnost studenta uplatnit se v profesi, je angažovaný řešit globální problémy, zajímavým způsobem. Bez problémů se pohybuje ve světě a praxe jej jistě dovede k podobným úkolům, které však musí řešit podrobněji a stát se tak součástí odborného týmu, neboť tato problematika není symptomatická pro naše české prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je podstatou celého návrhu, kdy student cítí potřebu řešit neutěšenou situaci parteru megaměst, jejich přehuštěnost a téměř neřešitelnou dopravní situaci, jak automobilovou, tak pro pěší. Student zpracovává do detailu dnes objevovaný fenomén nových úrovní horizontálního propojení výškových budov novými megastrukturami. Tato idea se ukazuje být jednou z možných řešení tohoto problému. A pro lokality, které student osobně dobře zná, jediným řešením.
Architektonické řešení B Spojovací koridory jsou řešeny prostorovými příhradovinami, neboť jiné konstrukce by nebyly možné. Jsou řešeny utilitárně, mohly by mít v konkrétních zadáních individuální výraz.
Provozní řešení A Objekty řeší univerzální provoz, včetně komerčních prostor a všech funkcí potřebných k řešení takto logisticky složité stavby. Mohou vhodně doplnit provozní funkce městské struktury, obzvláště v lokalitách s delší historií, ne zcela vyhovujících dnešním potřebám
Technicko konstrukční řešení A Je nejsilnější je stránkou návrhu, neboť obrovské rozpony a složité zakládání a majetkoprávní vztahy nedovolující přímý kontakt těchto koridorů s budovami jsou řešeny masívností celé konstrukce a promyšleným systémem jeho vykonzolování.
Formální úroveň D Formální úroveň je uspokojivá. Návrh by mohl být více subtilnější co do grafického zpracování. Výkresy jemnější v provedení. Kladem návrhu je zapálení studenta pro věc a znalost lokální situace
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 109953