TĚTHAL, V. Stanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Student při řešení bakalářské práce prokázal schopnost studovat novou problematiku z literárních zdrojů a využít publikované výsledky pro svoji práci. Bylo potřebné vytvořit postupy, připravit zařízení a sestavit měřící přístoroje do funkčního celku. Přitom se seznámil s měřením UV-VIS spekter a fluorescenčních emisních spekter vláknovou optikou. Veškerá měření prováděl samostatně a vyvodil z nich správné závěry. Využití času k práci nebylo zcela optimální, avšak pod tlakem zbývajícího času student dokázal všechny práce dokončit a splnit zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vala, Martin

Zadáním práce studenta Víta Těthala bylo 1. vypracovat literární rešerši na téma organických fotoaktivních vrstev a materiálů, 2. metod pro stanovení fotochemicky generovaného singletního kyslíku a metod pro určení samočistící schopnosti fotoaktivních vrstev a 3. ověřit vybranou metodu stanovení singletního kyslíku a metodu stanovení samočistící schopnosti fotoaktivních vrstev. Toto zadání bylo povětšinou splněno, pouze metoda stanovení singletního kyslíku nebyla ověřena. Práce neobsahuje identifikaci a kvantifikaci generovaného singletního kyslíku, byť jistě vzniká a degraduje použité barvivo. Text je povětšinou dobře strukturován, pouze by bylo logičtější, kdyby Obr. 39, který dokumentuje použitou metodiku, byl uveden na začátku kapitoly, kde je metodika experimentů popisována. V práci je uveden až za výsledky, které jsou z těchto měřených spekter konstruovány. Výsledky jsou prezentovány přehledně a rozsah diskuse je přiměřený standartní bakalářské práci. Škoda, že se student v rámci práce nepokusil o kvantifikaci vznikajícího singletního kyslíku. Práce pracuje s adekvátním počtem 27 literárních zdrojů. Škoda jen, že v textu je první odkaz na druhý zdroj a číslování tedy není popořadě. Po jazykové a formální stránce je práce napsána na odpovídající úrovni. Celkově práce působí velmi dobrým dojmem. Závěry práce jsou formulovány jasně a odpovídají na hlavní stanovený cíl tj. nalézt a ověřit vhodnou metodu pro posuzování schopnosti tenkých vrstev odbourávat barvivo. Stanovení singletního kyslíku však nebylo provedeno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 138932